10.1 °C, 7.2 m/s, 61.7 %

Integrācija

Integrācija

Sabiedrības integrācija Latvijā

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politika

Latvijas nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas mērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta: nacionāla un demokrātiska kopiena, kura nodrošina tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas  saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai.

Aktīva pilsoniskā sabiedrība sekmē kopējo valsts attīstību, līdzdalība tajā, audzē katra cilvēka sociālo kapitālu. Pilsoniskā sabiedrība veicina nācijas saliedēšanos gan uz nacionālu, gan demokrātisku vērtību pamata. Tādēļ Latvijas pilsoniskās integrācijas politikas uzdevums ir mazināt šķēršļus Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei, veicināt iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai nozīmīgu kopīgu jautājumu risināšanā.

****

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.-2020.gadam (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai nodrošinātu turpinājumu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai. Pamatnostādnēs izvirzītie integrācijas politikas mērķi: pilsoniskā sabiedrība un integrācija, nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa, saliedēta sociālā atmiņa – joprojām ir aktuāli saliedētas sabiedrības veidošanai.

Ņemot vērā to, ka Pamatnostādņu darbības termiņš beidzas 2018.gadā, bet Plāna darbības termiņš noslēdzas 2020.gadā, jānodrošina politikas nepārtrauktība un pēctecība līdz jauna Nacionālās attīstības plāna perioda sākumam 2021.gadā.

Plāna struktūrā saglabāti galvenie Pamatnostādnēs noteiktie rīcības virzieni:

1. Pilsoniskā sabiedrība un integrācija

1.1. Izglītot sabiedrību par pilsoniskās līdzdalības iespējām;

1.2. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību, nodrošinot ilgtspējīgus atbalsta mehānismus;

1.3. Veicināt iecietību un sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā.

2. Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa

2.1. Stiprināt latviešu valodas lietotprasmi;

2.2. Nostiprināt nacionālo kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu;

2.3. Stiprināt piederības sajūtu Latvijai un vienotu vēsturisko vērtību apzināšanos;

2.4. Veidot kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt mediju lomu integrācijā un nacionālās identitātes stiprināšanā.

3. Jaunas pieejas integrācijas politikas plānošanā, pārraudzībā un ieviešanā

3.1. Nodrošināt datos balstītu politikas plānošanu;

3.2. Nodrošināt inovatīvu integrācijas politikas plānošanas metožu izstrādi.

 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012– 2018)

Sabiedrības integrācija Jelgavā

2013.gadā Jelgavas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam tika integrēti sabiedrības integrācijas galvenie darbības virzieni:

 • pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
 • vienādu iespēju pieejas nodrošināšana izglītības, sporta un kultūras pakalpojumiem;
 • sociālās integrācijas veicināšana, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas sociālajā jomā, t.sk. cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
 • etnisko grupu integrācijas veicināšana;
 • brīvprātīgā darba kustības attīstīšana.

Integrācijas procesu regulējošie dokumenti Jelgavā

Vidējā termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Vēsturiskie aspekti

Kopš 2002.gada Jelgavas pilsētas pašvaldībā aktīvi darbojas Sabiedrības integrācijas komisija, tās galvenie darbības uzdevumi:

– nodrošināt pašvaldības atbalstu un darbības koordināciju ar attiecīgām valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām sekmīgam  sabiedrības integrācijas procesam;

 1.  – atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību un rosināt indivīdu iesaisti nevalstisko organizāciju darbā;
 2.   – sekmēt naturalizācijas procesu un veicināt Latvijas pilsonības prestiža paaugstināšanos;
 3.   – savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo palīdzību nepilsoņiem aktuālo jautājumu risināšanā saistībā ar viņu integrāciju Latvijas sabiedrībā vai tiesību aizskāruma gadījumos;
 4.   – veikt sabiedrības integrācijas procesa monitorēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā rosināt veikt nepieciešamās izmaiņas atbilstošos dokumentos Jelgavas pilsētā;
 5.   – analizēt informāciju par pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas izpildes gaitu un vienu reizi gadā pēc Domes pieprasījuma sniegt ziņojumu.

Izstrādāta Jelgavas Sabiedrības integrācijas programma un rīcības plāns (2005.– 2007.gadam);

Izstrādāta Jelgavas Sabiedrības integrācijas programma (2008.- 2013.gadam) un rīcības plāna projekts (2008. – 2010.gadam). Šīs programmas ietvaros Jelgavas pilsētas iedzīvotāju integrācijas politika aplūkota atbilstoši šādam sadalījumam:

 • Pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
 • Izglītības pieejamība;
 • Kultūras pieejamība;
 • Sporta pieejamība;
 • Sociālā integrācija;
 • Etniskā daudzveidība;
 • Reliģiskā daudzveidība.