26.8 °C, 0.8 m/s, 56 %

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana (Informācija par datu apstrādi)
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005564, 63005522, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegumā norādītās personas identificēšana, informācijas pārbaude un izmantošana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošanai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Datu Regulas Nr.2016/679 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts, Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa, Ministru kabineta 2012.gada 27.janvāra noteikumi Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona (sertificētās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, kontakttālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese).

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes pilnvarotie darbinieki, pārziņa nolīgtie apstrādātāji (t.sk. lietvedības sistēmas uzturētājs) un citas normatīvajos aktos noteiktās personas.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Līdz beidzas pielietojuma nepieciešamība.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Apgrūtinājumu plānu saskaņošanas reģistrs. Dokumentu vadības sistēma „Namejs”. Nepieciešamības gadījumā: zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēto personu reģistrs – sertifikāta derīguma termiņa pārbaude.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).