16.8 °C, 3.1 m/s, 94.6 %

Viesģimenes statusa piešķiršana

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneViesģimenes statusa piešķiršana
Viesģimenes statusa piešķiršana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”.

Pakalpojuma īss apraksts

Viesģimenes statusa iegūšana vai atteikšanās no viesģimenes statusa.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums, vai brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar motivētu lūgumu piešķirt viesģimenes statusu.

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pa pastu: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis:63081700;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Viesģimenes statusa piešķiršanai laulātie (persona) bāriņtiesai iesniedz iesniegumu, kurš rakstāms brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar motivētu lūgumu piešķirt viesģimenes statusu.

Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai:

1) izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par viesģimeni;

2) izvērtē savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu;

3) pārbauda un izvērtē laulāto (personas) sadzīves un materiālos apstākļus;

4) pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli;

5) nosūta laulātos (personu) pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai;

6) pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu).

Bāriņtiesa, izvērtējot iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam, pieņem lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem (personai) vai atteikumu piešķirt viesģimenes statusu laulātajiem (personai).

Bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus, kā arī izmaksā viesģimenei piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē.

Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja viesģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm.

Lai laulātie (persona), kas veikusi viesģimenes pienākumus, varētu šo bērnu adoptēt, ir nepieciešams par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmušās bāriņtiesas atzinums.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc bāriņtiesas pozitīva lēmuma, bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus.

Atgādinājums – bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu, ne retāk kā reizi gadā izvērtē viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam un pārliecinās, vai viesģimene arī turpmāk var veikt viesģimenes pienākumus.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998.);

2) Bāriņtiesu likums (22.06.2006.);

3) 2006.gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” (stājas spēkā 01.01.2007.).

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Informācija atjaunota 26.01.2023.