-4.6 °C, 0.6 m/s, 93.6 %

Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videTopogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana
Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts

Sertificēts mērnieks pašvaldībā iesniedz topogrāfiskā uzmērījuma plānus – topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu – saskaņošanai un ievietošanai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāzē. Pašvaldības speciālisti izskata, saskaņo, un ievada ADTI datubāzē topogrāfiskā uzmērījuma plānu vai atsaka saskaņošanu un ievietošanu ADTI datubāzē.

Pakalpojuma saņēmējs

Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Ģeodēziskajiem darbiem sertificēta persona, kura var būt darba tiesiskajās attiecībās ar komersantu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums par topogrāfisko/izpildmērījuma plānu saskaņošanu (E-veidlapa 4-35).

Pieprasīšanas kanāli

e-pasts: info@jelgava.lv

Saņemšanas kanāli

uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniegumā minētajām norādēm no kura saņemts iesniegums.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējam elektroniski jāaizpilda iesniegums (E-veidlapa 4-35) un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

 • topogrāfiskais plāns,
 • izpildmērījuma plāns digitālā vektordatu formā DGN datņu formātā,
 • Valsts zemes dienesta izsniegta datni ar Kadastra informācijas sistēmas datiem,
 • uzmērīšanas lieta ar apliecinājumiem par topogrāfiskās informācijas saskaņošanu.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69. punktu topogrāfiskais plāns jāsaskaņo ar tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Jelgavas pilsētā topogrāfiskais plāns jāsaskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS”;
 • Akciju sabiedrība “Gaso”;
 • Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”;
 • SIA “Tet”;
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”;
 • SIA “Gren Jelgava”;
 • Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”;
 • Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Digitālo servisu parks”.

Būvvalde ir tiesīga pieprasīt saskaņot topogrāfisko plānu ar citu inženierkomunikāciju turētāju, ja uzmērītajā teritorijā atrodas inženierkomunikācija, kuras turētājs nav norādīts.

Dokumenti jāiesniedz elektroniski uz e-pastu

Iesnieguma izskatīšana.

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Būvvaldes speciālisti topogrāfiskas uzmērīšanas plānu izskata un ievieto ADTI datubāzē. Izskatīšanas piezīmes un datums, kā atzīme tiek iezīmēts topogrāfiskā uzmērījuma plāns. Ja, izskatot topogrāfiskā uzmērījuma plānu konstatēta tā neatbilstība normatīvo aktu prasībām ievietošana pašvaldības ADTI datubāzē tiek atteikta, par atteikuma iemesliem informējot iesnieguma iesniedzēju.

Pakalpojuma saņemšana.

Iesnieguma iesniedzējs saņem topogrāfiskā uzmērījuma plānu ar atzīmi par tā ievietošanu pašvaldības ADTI datubāzē, uz iesniedzēja iesniegumā norādīto e-pastu vai e-pastu, no kura saņemts iesniegums.

Ja, topogrāfiskā uzmērījuma plānam ir atteikts to ievietot ADTI datubāzē pašvaldības speciālists rakstiski, minot atteikuma iemeslu par to informē iesniedzēju to, sūtot uz e-pastu, kas norādīts iesniedzēja iesniegumā, vai e-pastu, no kura saņemts iesniegums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Ģeotelpiskās informācijas likums (13.01.2010.);
 • Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (stājas spēkā 27.04.2012.);
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-31 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā”.

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; 131.kab., adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005564; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

 

Informācija atjaunota 08.11.2023.