16.5 °C, 0.6 m/s, 86.1 %

Citu speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiCitu speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts
Citu speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Citu speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts nodrošināts Deinstitucionalizāci-jas programmas Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), lai uzlabotu sociālās funkcionēšanas spējas neatkarīgajai dzīvei sabiedrībā. Citu speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts noteikts pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem individuālajā atbalsta plānā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem  deinstitucionalizācijas programmas Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” dalībnieks.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Lēmums par atbalsta grupas un grupu nodarbību pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī pārtraukšanu vai pagarināšanu tiek pieņemts mēneša laikā pēc iesnieguma  un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP).

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Citu speciālistu konsultācijas un individuālā atbalsta pakalpojums tiek apmaksāts no Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” līdzekļiem līdz 31.08.2023.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (129. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pie pakalpojuma sniedzēja saskaņā ar JSLP lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona ar GRT vai tās likumiskais pārstāvis JSLP iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu). Iesniegumu iesniedz atsevišķi par katru citu pakalpojuma veidu. Iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pārliecinās par  personai ar GRT ietverto pakalpojuma veidu izstrādātajā individuālajā atbalsta plānā, nepieciešamības gadījumā veic plāna aktualizāciju un sagatavo JSLP lēmuma projektu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu, vai elektroniski.

 

Atgādinājums: citu speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu tiesīgs saņemt deinstitucionalizācijas programmas Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” dalībnieks, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Saistītais pakalpojums: Sociālā darba pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Invaliditātes likums (01.01.2011.);

3) Psihologu likums (01.01.2018.);

4) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” (stājas spēkā  05.04.2019.)

5) Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (stājas spēkā  01.07.2015.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļā, 129. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, sociālais darbinieks, tālrunis: 63012533, 20538337; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.