-2.1 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskajā izsolē kustamo mantu

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiJelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskajā izsolē kustamo mantu
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskajā izsolē kustamo mantu

1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 1978,73 m3, kas atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā “Šūmaņu mežs” sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000310006.

 

2. Izsole notiks 2020. gada 20. novembrī pulksten 10 Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A (pagalmā).

 

3. Izsoles veids: rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

 

4. Izsoles noteikumu iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.jelgava.lv sadaļā “Sludinājumi” un www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles”.

 

5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2020. gada 17. novembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums personīgi jāiesniedz 2020. gada 20. novembrī plkst. 10.00 JPPI “Pilsētsaimniecība” izsoles komisijai, Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A (pagalmā).

 

7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 46 500,00 euro.

 

8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 4 650,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI “Pilsētsaimniecība”– AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums rakstiskajai izsolei “Augošu koku koksne ar kopējo krāju 1978,73 m3”.

 

9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

 

Rezultāti

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtejums

Cirsmas skice