16 °C, 4.1 m/s, 62.6 %

Rakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005 (5) nomu”

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005 (5) nomu”
Rakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005 (5) nomu”

Izsoles rīkotājs un telpu iznomātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģistrācijas Nr.43603011548, adrese: Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  LV-3007, tālrunis 63020605, (turpmāk – Iznomātājs).

Izsoli organizē Iznomātāja Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija (turpmāk – Komisija), kura izveidota saskaņā ar Iznomātāja valdes locekļa rīkojumu.

Izsoles sludinājums un rakstiskas izsoles nolikums (turpmāk – Nolikums) tiek publicēts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv, un SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv,  sadaļā “Izsoles”.

Kontaktpersona: nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle un klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne, tālrunis 63083380; e- pasts klienti@jnip.lv.

Nomas objekts: nekustamā īpašuma Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra numurs 9000040390) daļa, kas sastāv no telpas Nr.005 (5)  ar platību 17,20 m2 (turpmāk – Telpas) un koplietošanas un palīgtelpām Nr.12,14 ar platību 3,40 m2, ar kopējo iznomājamo platību 20,60 m2.

Telpu nomas mērķis: Telpu paredzētais izmantošanas veids birojam, pakalpojumiem.

Iznomātāja noteiktā nosacītā nomas maksa par Telpu nomu ir EUR 2,53 (neieskaitot PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī.

Telpu nomas tiesību termiņš: 5 (pieci) gadi saskaņā ar nomas līguma (turpmāk – Līgums) nosacījumiem.