-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiAktuālie projektiAtbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

logo.png

Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs
Sadarbības partneris:  Jelgavas valstspilsētas dome

Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 409 310,30 EUR

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Mērķa grupa: 1.- 12. klašu izglītojamie

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 28.septembris (sadarbības līguma noslēgšanas datums) – 2023.gada 30.novembris

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai izglītības iestādēs ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Individuālo pieeju veido vispārējās izglītības iestādes kolektīvs, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kuras izglītojamajiem traucē sasniegt augstākus mācību rezultātus. Katrai izglītības iestādei šāda pieeja ir citāda, piemēram, izglītības iestādēs, kurās ir izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem, tiek mērķtiecīgi palielināts papildu individuālo nodarbību klāsts, vai izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem – tematiskas nodarbības dabas zinībās, utt.

Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti. Tāpat nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un atbalsta personāla esamība un sadarbība, kas agrīni var noteikt tās prasmes, kompetences vai vajadzības, kuru kompensācijas rezultātā iespējams panākt izglītojamā ātrāku attīstību. Agrīnajā mācību procesā (1. – 6.klase), kad izglītojamais tikai apgūst mācīšanās prasmes, ir būtiski nodrošināt pedagoģiskās intervences pasākumus, jo bieži vien pedagogs ir pirmā persona, kas šādu vajadzību esamību var diagnosticēt.

Projekta ietvaros īstenotie atbalsta pasākuma veidi:

  • Pedagoga palīgi/otrais pedagogs – atbalsts mācību stundu laikā gan skolēniem ar mācību grūtībām, gan talantīgajiem skolēniem 1.-9. klasēs;
  • Mācīšanās grupas – atbalsts skolēnu grupām 5.-12. klasēs apgūtā mācību satura nostiprināšanai, kurām Covid -19 apstākļos ir izveidojušies “mācību robi” jeb nepieciešams kompensēt noteikti satura jautājumu apguvi;
  • Laborantu programma – atbalsts pedagogam, organizējot praktiskos uzdevumus un eksperimentus STEM mācību priekšmetos;
  • Talantu programma – mērķprogramma izglītojamajiem ar augstu sasniegumu potenciālu, sniedzot iespēju apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā mācību jomā;
  • Pētniecības programma – iespēja organizēt nodarbības ar mērķi izzināt pasauli pašam,  būt pētniekam, kurš pats atrod likumsakarības;
  • Interešu izglītība – inovatīvas  interešu izglītības programmas, veidojot integrētu saturu un iespēju prasmes un zināšanas apgūt kombinēti.