23.6 °C, 2 m/s, 51.4 %

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiAtbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos
Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

2011. gada 31. augustā noslēdzas Eiropas Sociālā fonda projekts „ Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIIAA/002. No 2008. gada līdz 2011. gadam projektā strādāja 298 Jelgavas pilsētas pedagogi. Kopā mērķstipendijās izmaksāti Ls 290221.

Projektā darbojās pedagogi, kuri vispārējās izglītības iestādēs vai profesionālās izglītības iestādēs māca prioritāro mācību priekšmetu: fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas valstu oficiālajām valodām) vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā iegūst prioritārā priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā.

Jelgavas pilsētas pedagogi projekta īstenošanā iesaistījās 2008. gadā, kad mērķstipendiju saņēma 78 pedagogi par kopējo summu Ls 9950. 2008./2009.mācību gadā mērķstipendijas saņēma 72 pedagogi par kopējo summu Ls 89620, 2009./2010.mācību gadā mērķstipendijas saņēma 93 pedagogi par kopējo summu Ls 118480.

Liela konkurence stipendiju saņemšanai bija 2010./2011.mācību gadā, kad mērķstipendijām pieteicās 101 pedagogs, taču ievērojot pieejamos finanšu resursus, stipendijas tika piešķirtas 55 pedagogiem, par kopējo summu Ls 72171.

Dalība projektā būtiski uzlaboja mācību procesu mūs pilsētas izglītības iestādēs. Pedagogi pilnveidoja mācību priekšmeta mācību metodiku, aprobēja jaunus mācību līdzekļus, uzlaboja informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmi mācību procesā, organizēja individuālas konsultācijas skolēniem mācību motivācijas veicināšanai. Pedagogi organizēja individuālu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības un ar skolēniem, kuri vēlas sasniegt augstākus mācību rezultātus. Projekta ietvaros pedagogi organizēja skolas un pilsētas mācību priekšmetu olimpiādes, klašu un skolu komandu sacensības, mācību priekšmetu nedēļas skolā. Sadarbojoties pedagogiem un skolēniem, tika izstrādāti uzdevumi, spēles un izdales materiāli konkursiem svešvalodās. Jelgavas pilsētas pedagogi, projekta dalībnieki kā vienu no sava darba prioritātēm izvirzīja izstrādāto mācību materiālu pieejamības nodrošināšanu. Īpaši aktīvi strādāja vācu valodas, matemātika, ķīmijas un angļu valodas pedagogu metodiskā apvienība.

Angļu valodas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja, projekta dalībniece Aina Jēgere, vācu valodas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Ludmila Pāne, matemātikas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Jeļena Golmeistare, ķīmijas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Irina Timofejeva veicināja kolēģu izstrādāto mācību materiālu izmantošanu mācību procesā. Nozīmīgi, ka pedagogi dalījās darba pieredzē: reizi semestrī tika organizēti kursi vai pieredzes apmaiņas semināri par mācību priekšmeta standartu un programmu īstenošanu. Pilsētas metodiskajās apvienībās pedagogi prezentēja savus izstrādātos mācību materiālus, pārbaudes darbus, pārbaudes darbu analīzes materiālus un pētnieciskos darbus.