6 °C, 4.4 m/s, 50 %

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” aicina darbā vadītāja vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā  

1 vakance uz noteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, nodrošināt un kontrolēt kvalitatīvu iestādes saimniecisko darbību un tehnisko darbinieku darbu mācību procesa nodrošināšanai iestādē,
 • uzraudzīt atbilstošu un ilgtspējīgu ēku un teritorijas ekspluatāciju – veikt iekšējo elektrotīklu, apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un signalizācijas sistēmu ikdienas uzturēšanu un bojājumu novēršanu,
 • organizēt un veikt sīkos remontdarbus un labiekārtošanas darbus,
 • atbildēt un rūpēties par atbildībā esošo inventāru, tā saglabāšanu, regulāru pārbaudi un remontu;
 • veikt materiālo vērtību, līdzekļu un pakalpojumu iegādi, reģistrāciju, uzskaiti un norakstīšanu,
 • veikt materiāli atbildīgās personas pienākumus, nodrošinot materiālo vērtību uzskaiti un reģistrāciju,
 • piedalīties iestādes saimniecisko jautājumu risināšanā un tam nepieciešamo finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu,
 • piedalīties iestādes inventarizācijā,
 • piedalīties darbinieku atlasē,
 • nodrošināt izglītības iestādē drošu un veselību veicinošu vidi,
 • organizēt un piedalīties iestādes telpu, pasākumu, vides sakopšanas un noformēšanas darbos,
 • nodrošināt ugunsdrošības, darba aizsardzības, darba drošības noteikumu ievērošanu iestādē,
 • kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām un izglītības iestādēm.

Prasības pretendentam:

 • izglītība – vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā,
 • izpratne par izglītības iestādes funkcijām,
 • labas komunikācijas, sadarbības, konfliktu risināšanas prasmes un spēja motivēt darbiniekus,
 • zināšanas un izpratne par saimnieciskās darbības organizēšanu, finansēšanas, budžeta plānošanas un izlietojuma jautājumiem. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes administratīvi saimnieciskajā darbā,
 • prasmes patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus,
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām,
 • uz pretendentu neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā noteiktie ierobežojumi,
 • vēlams apgūtas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Darba aizsardzība” (60stundas) un “Ugunsdrošība un aizsardzība” (160stundas).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēts pieteikums saskaņā ar konkursa nolikuma 2.pielikumu,
 • dzīves, darba un profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae),
 • apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē saskaņā ar konkursa nolikuma 1.pielikums,
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā),
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju pretendentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.

Konkursa nolikums: https://www.jelgava.lv/wp-content/uploads/2023/12/NOLIKUMS-2.pielikums-rikojumam-Nr.I-1_9_12-05.12.2023.docx

Pieteikumu amatam un pievienotos dokumentus ar norādi “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” vadītāja vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā amata konkursam” iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa”, Kronvalda ielā 22, Jelgavā, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: kristine.sabovica@izglitiba.jelgava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu) līdz 2023.gada 22.decembra plkst. 17.00.
Tālrunis uzziņām 63027880, 63021751.

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu – 1211 02.

Mēnešalga 1000,00 euro pirms nodokļu nomaksas.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).