20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

Par mums

Par mums

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9

Pašvaldības iestāde

“Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

 Reģ.nr. 90001042284

 

JSLP nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

dažādām klientu grupām

 

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieku līdzdalība starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvās padomēs:

 • Jelgavas valstspilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija;
 • Jelgavas valstspilsētas domes Administratīvā komisija;
 • Jelgavas valstspilsētas domes Veselības veicināšanas konsultatīvā komisija;
 • Jelgavas valstspilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvā komisija;
 • Jelgavas valstspilsētas domes Dzīvokļu komisija;
 • Jelgavas valstspilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa;
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādu izskatīšanas darba drupa.

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes funkcijas:

 • veikt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās funkcijas;
 • administrēt sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, kontrolēt, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji;
 • sniegt informatīvo un metodisko palīdzību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem.

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes mērķi un uzdevumi:

 • Veicināt pāreju no sociālās aprūpes pakalpojumiem uz sociālās rehabilitācijas
  pakalpojumiem, no veselības aprūpes uz sabiedrības veselības veicināšanu.
 • Sniegt sociālo palīdzību.
 • Samazināt pieprasījumu pēc sociālās palīdzības, veicinot personu līdzdarbību savas
  situācijas uzlabošanā.
 • Veikt sociālo darbu ar personām un/vai ģimenēm.
 • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu personu grupām, kurām tas
  nepieciešams.
 • Nodrošināt īslaicīgo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušiem
  bērniem vai ģimenēm ar bērniem.
 • Nodrošināt ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem, bez vecāku gādības
  palikušiem bērniem, veicinot bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes
  iegūšanu vai, ja tas nav iespējams, sagatavojot bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
 • Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās
  zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus un sociālā atbalsta nepieciešamību.
 • Noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem
  pasākumiem.
 • Veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar nepilngadīgajiem.
 • Izstrādāt sociālās korekcijas programmas un uzraudzīt to izpildi.
 • Attīstīt jaunus un pilnveidot esošos pakalpojumus, kas vērsti uz klientu vajadzību
  apmierināšanu.
 • Informēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un
  sociālo palīdzību.
 • Risināt ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un veselīga
  dzīvesveida veicināšanu saistītus jautājumus atbilstoši pašvaldības kompetencei.
 • Koordinēt atkarību profilakses pasākumus Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
 • Novērtēt Pārvaldes administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un
  sociālās palīdzības kvalitāti.
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām
  un juridiskām personām, lai nodrošinātu Pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.
 • Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, piedalīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
  teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un politikas plānošanas dokumentu, kā arī
  Pārvaldes vadības dokumentu izstrādē tās kompetences jomā.
 • Organizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem seminārus un citus izglītojošus
  pasākumus atbilstoši Pārvaldes kompetencei.
 • Piesaistīt un īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu
  instrumentu, valsts un Jelgavas pilsētas pašvaldības projektus un programmas atbilstoši
  Pārvaldes kompetencei saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes lēmumiem.
 • Veikt citus uzdevumus atbilstoši Pārvaldes kompetencei normatīvajos aktos noteiktajā
  kārtībā.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības iestādes  “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” nolikums