16.5 °C, 2.4 m/s, 94.2 %

ISO sertifikācija

ISO sertifikācija

Jelgavas sociālo lietu pārvaldē Kvalitātes vadības sistēma (KVS) ieviesta un sertificēta kopš 2007.gada decembra, atbilstoši standarta ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības.” prasībām.

Kvalitātes politika:

JSLP nodrošina Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvu, efektīvu un savlaicīgu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, nepilngadīgo likumpārkāpumu profilaksi, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, veicina veselīgu dzīvesveidu un regulāri apzina klientu vajadzības, maksimāli saglabā esošos pakalpojumu un palīdzības veidus, veido jaunas atbalsta pasākumu mērķprogrammas piešķirtā finansējuma robežās.

Lai to paveiktu, tiek nodrošinātas šādas darbības:

1. JSLP līderu komanda apņemas izpildīt piemērojamās prasības, uzņemas saistības un pilnu atbildību par Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, lai sasniegtu organizācijas nospraustos mērķus, kā arī nepieciešamo resursu nodrošināšanu, kas nepieciešami Kvalitātes vadības sistēmas efektīvai darbībai un tās pilnveidošanai, lai apmierinātu klientu un citu ieinteresēto pušu vajadzības un vēlmes.

2. Darbinieku un vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana:

 • motivācija;
 • izglītošana (kvalifikācijas paaugstināšana);
 • pieredzes apmaiņa;
 • iekšējā komunikācija.

3. JSLP darbības regulāra analīze un pilnveidošana.

4. Sabiedriskās attiecības:

 • sabiedrības informēšana;
 • sabiedrības viedokļa noskaidrošana.

5. Papildus līdzekļu piesaiste, tai skaitā plašāka klientu līdzmaksājuma ieviešana.

6. Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, kuras ir tieši saistītas ar JSLP Kvalitātes vadības sistēmas darbību, efektivitātes un pilnveidošanas nodrošināšanu.

Misija:

Uzlabot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju labklājību, nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veselīga dzīvesveida veicināšanu, stimulēt sociālo vienotību sabiedrībā.

Vīzija:

 • Virzīties no sociālās aprūpes pakalpojumiem uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, no veselības aprūpes uz sabiedrības veselības veicināšanu.
 • Attīstīt jaunus un pilnveidot esošos pakalpojumus, kas vērsti uz klientu vajadzību apmierināšanu.
 • Nodrošināt kvalitatīvus un klientiem ērti pieejamus pakalpojumus.
 • Nodrošināt kvalificētu sociālo darbinieku skaitu Jelgavas pašvaldībā, atbilstoši valsts sociālajai politikai.
 • Veicināt sociālās palīdzības pieprasījuma apjoma samazināšanos.

Sertifikāts ISO 9001:2015