18 °C, 3.4 m/s, 50.3 %

Vēsture

Vēsture

 

1995.gads – Jelgavas domes Administrācijas nodaļas paspārnē tiek izveidots “Sociālās aprūpes dienests”.

1997.gads – Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar Dānijas nacionālo pašvaldību asociāciju realizē pilotprojektu, kura uzdevums ir izveidot modernu pašvaldības pārvaldes modeli Latvijā. Līdzšinējais Sociālās aprūpes dienests tiek pārveidots par Veselības un sociālo lietu departamentu. Valstī notiekošās Labklājības reformas rezultātā būtiski pieaug pašvaldību pienākumi.

2001.gads – no 1.februāra Veselības un sociālo lietu departaments savu darbu turpina jau pašvaldības iestādes statusā. Tiek izveidota centralizēta grāmatvedība. 1.jūlijā iestādei tiek mainīts nosaukums – tā tiek nosaukta par pašvaldības iestādi „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

2002.gads Jelgavas sociālo lietu pārvaldes paspārnē tiek izveidots Krīzes centrs, kas sniedz sociālos pakalpojumus personām vecumā no 3 līdz 18 gadiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri nonākuši krīzes situācijā.

2003.gads – Jelgavas sociālo lietu pārvaldē tiek izveidotas vēl divas struktūrvienības – 1.septembrī kā patstāvīga struktūrvienība tiek izveidots Atkarību profilakses kabinets.
Savukārt 1. decembrī darbu sāk pilsētā pirmais Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (šobrīd – Dienas centrs „Integra”). Tajā pakalpojumus var saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, kurām ir noteikta invaliditāte, kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus, kuras nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās aprūpes institūcijā un neatrodas šo iestāžu pilnā apgādībā.

2004.gads – no Valsts psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” tiek pārņemts Dienas centrs personām ar garīgām saslimšanām (šobrīd – Dienas centrs „Atbalsts). Tajā tiek nodrošināti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīgām saslimšanām, kurām noteikta invaliditāte, kuras nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas šo institūciju pilnā apgādībā.

2005.gads – norisinās ERAF projekts, kura ietvaros notiek ēkas renovācija un daļa 5.stāva telpu pielāgotas grupu dzīvokļu vajadzībām. Tiek ieviesti specializētā autotransporta pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2006.gads – kā struktūrvienība darbu sāk Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs. Tajā tiek risināti jautājumi un problēmas, kas saistīti ar sociālo aprūpi, tās organizēšanu un aprūpi mājās. Tiek izveidots Higiēnas centrs ar veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumiem.

2007.gads – ieviesta kvalitātes vadības sistēma (KVS) – starptautiskais standarts: ISO 9001:2009.

2007.gads – Jelgavas sociālo lietu pārvalde turpina paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu un 29. jūnijā darbu sāk Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība Grupu dzīvokļi. Tajos tiek sniegti sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

No 2007.gads- Krīzes centrs paplašina darbību, tiek pārveidots par Bērnu un ģimenes atbalsta centrs un pārceļas uz  Zirgu ielu 47A . Jelgavas sociālo lietu pārvalde realizē UNODC finansēto projektu “Zema sliekšņa pakalpojumu pieejamības paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem Jelgavā“. Tā rezultātā Atkarību profilakses kabinets paplašina savu darbību un 2009.gadā pārtop par Atkarību profilakses centru.

2008.gads – 1.februārī iestādei pasniegts kvalitātes vadības sistēmas ISO starptautiskā standarta EN ISO 9001:2000 prasību izpildes apliecinošs sertifikāts. Jelgavas sociālo lietu pārvaldē tiek uzstādīta pabalstu administrēšanas sistēma SOPA un izveidota sava mājas lapa.

2009.gads – lai atvieglotu JSLP klientiem piekļuvi speciālistiem un vienuviet saņemtu visu nepieciešamo informāciju, tiek izveidots Informācijas kabinets. Tajā iedzīvotājiem tiek sniegta informācija par sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu veidiem, to saņemšanas kārtību.

2012.gads – pirmā dalība konkursā „Eiropas gada pašvaldība”. Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītājai Ritai Stūrānei piešķirts tituls ”Eiropas gada cilvēks” par ieguldījumu sociālās jomas pilnveidošanā Jelgavas pilsētā un Latvijā. Un pasniegts Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres atzinības raksts par ES vērtību popularizēšanu un aktīvu sabiedrisko darbu Jelgavas pilsētā. Jelgavas sociālo lietu pārvaldē tiek ieviesta automatizēta rindas regulēšanas sistēma.

2013.gads – aprīlī JSLP kā struktūrvienība pievienojas Jelgavas naktspatversme.  Sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību tiek ieviests ESF finansēts projekts „Drošības poga Zemgalē”.
Pēc Jelgavas sociālo lietu pārvaldes iniciatīvas Jelgavas pilsētas pašvaldība iestājas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

2014. gads – Jelgavas sociālo lietu pārvaldes pārraudzībā esošā sociālās aprūpes iestāde „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” atzīmē savu 20 gadu pastāvēšanu.

2016.gads – septembrī Jelgavas sociālo lietu pārvaldē darbu sāk Dienas  centrs  pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (šobrīd- “Harmonija”). Centrs iekārtots Zirgu ielā 47a.

2017.gads – septembrī JSLP Kvalitātes vadības sistēma pārsertificēta atbilstoši standarta ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības.” prasībām.

2018.gads – 25.oktobrī ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu tiek likvidēts „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs”.

2019.gads – darbu sāk Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, Zirgu ielā 47a.

Īstenojot deinstitucionalizācijas plānu, uzsākta rekonstrukcija Stacijas ielā 13.

2022.gads – 7.janvārī Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītājas amatā darbu uzsāk Elita Krūmiņa.

Aprīlī uzsāk būvdarbus Zirgu ielā 47A – tur tiek veidots moderns daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs. Īstenojot divus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītos projektus, ēka tiks gan pārbūvēta, gan nosiltināta.

Stacijas ielā 13 ir pabeigta rekonstrukcija, atgriezies dienas centrs “Atbalsts”, pārcēlies Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs un Sociālo pakalpojumu centrs bērniem. Darbu jaunajās telpās sākusi arī Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļa un Grupu dzīvokļi.

2023.gads– 2. janvārī Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļa tiek pārsaukta par Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa.

 3.janvārī Specializētās darbnīcas uzsākt savu darbību. Pirmie klienti pakalpojumu saņem ar 9.janvāri.

Pēc pārbūves un siltināšanas darbiem Zirgu ielā 47A ir pārcēlušies DC “Harmonija” un “Integra”, Krīzes centrs, Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums, Atelpas brīdis, kā arī notiek sociālais darbs ar jauniešiem un ārpusģimenes aprūpe.