Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

spidola_sarmas.jpg

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001
Direktors: Ilze Vilkārse

e-pasta adrese: svg@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: www.jsg.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029212
Direktors: 63029212
Direktora vietnieki: 63029211
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: 63029241

Izglītojamo skaits

7.-12.kl. 582

Aktīvās izglītības programmu licences

23011111 Pamatizglītības 2.posma (7.- 9.klase) programma

23017111 Pamatizglītības 2.posma (7.- 9.klase) programma (starptautiskais bakalaurāts)
31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma