Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

spidola_sarmas.jpg

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001
Direktors: Ilze Vilkārse

e-pasta adrese: sgim@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: www.jsg.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029212

Direktors: 63029212

Direktora vietnieki: 63029211

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: 63029241

fakss 63029212

Izglītojamo skaits

7.-12.kl. 566

Aktīvās izglītības programmu licences

23011111 Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) programma
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma

Interešu izglītības programmas

Tautiskās dejas 9.-12. klase

Koris 7.-12.klase

Ansamblis 7.-12. klase

Mākslas pasaule 7.-12. klase

Teātris un skatuves runa 7.-12. klase

Estētikas skola 7.-9. klase

Volejbols 7.-12. klase

Vides skola 7.-9. klase

Mazā biznesa skola 7.-9. klase

Informācijprasmes un pētnieciskās darbības pamati 7.klase

Franču valoda un teātris 7.-12.klase Karjeras izvēle 9. klase
Robotika 7.-9. klase Tehniskā jaunrade 7.-9. klase