Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

logo.png

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 437 184,90 EUR  

 

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.

 

Mērķa grupa: 1.- 9. klašu izglītojamie un pedagogi

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 29.augusts (sadarbības līguma noslēgšanas datums) - 2019.gada 31.maijs 

 

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai izglītības iestādēs ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Individuālo pieeju veido vispārējās izglītības iestādes kolektīvs, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kuras izglītojamajiem traucē sasniegt augstākus mācību rezultātus.

Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti. Tāpat nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un atbalsta personāla esamība un sadarbība, kas agrīni var noteikt tās prasmes, kompetences vai vajadzības, kuru kompensācijas rezultātā iespējams panākt izglītojamā ātrāku attīstību. Agrīnajā mācību procesā (1. – 6.klase), kad izglītojamais tikai apgūst mācīšanās prasmes, ir būtiski nodrošināt pedagoģiskās intervences pasākumus, jo bieži vien pedagogs ir pirmā persona, kas šādu vajadzību esamību var diagnosticēt. Lai risinātu pedagogu gatavību pārmaiņām, projekta ietvaros paredzēts nodrošināt ne tikai vispārēju mācību pieejamību pedagogiem skolas vidē, bet arī pedagogu un atbalsta personāla mācības tādu diagnostikas un monitoringa rīku kā DIBELS Next, Vekslera intelekta tests un latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testa apguvē un ieviešanā skolās, kas īsteno individuālās pieejas attīstību.