-0.2 °C, 0.7 m/s, 85.9 %

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē

Sākumlapa PakalpojumiSociālā palīdzībaPabalsts bērna uzturam audžuģimenē
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalsts bērna uzturam mēnesī audžuģimenē tiek noteikts divkārša Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam. Pabalsts bērna uzturam tiek aprēķināts un piešķirts saskaņā ar noslēgto līgumu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu proporcionāli dienu skaitam, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

Pakalpojuma saņēmējs

Bērns, kurš saņem audžuģimenes pakalpojumu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darbdienu laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie dokumenti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese:

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kab.)

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Audžuvecāka iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuvecākiem iesniedz JSLP iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu.

Iesniegumu iesniedz klātienē JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, Informācijas kabinetā (115.kab.), var nosūtīt pa pastu, uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai e-adresē.

Lēmumu pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP izmaksā pabalstu bērna uzturam iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā līdz kārtējā mēneša 15.datumam. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad ar bāriņtiesas lēmumu tiek pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē JSLP par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene informē JSLP par bērna prombūtnes dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konstatēšanas. JSLP veic pabalsta bērna uzturam pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās dienām audžuģimenē;

Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bērna uzturam nav saņēmusi, pabalstu izmaksā par iepriekšējo periodu pēc faktiskās bērna ievietošanas dienas audžuģimenē, bet ne vairāk kā par pēdējiem trim mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

Nelabvēlīga lēmuma gadījumā tiek sagatavots JSLP lēmums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” (stājas spēkā 01.07.2018.);
  • Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumi Nr. 37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” (stājas spēkā 18.01.2013.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-22 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm” (stājas spēkā 01.01.2016.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava, tālrunis: 63048914; 63007224; 20237378; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja tālrunis: 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.12.2023.