3.5 °C, 4.6 m/s, 71 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Zemgales EKO” valdes locekļa amata vietu

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaVakancesJelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Zemgales EKO” valdes locekļa amata vietu
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Zemgales EKO” valdes locekļa amata vietu

Valdes locekļa galvenie pienākumi:
1. vadīt, plānot un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā;
2. nodrošināt kapitālsabiedrības pamatdarbību, administratīvo, saimniecisko un finanšu vadību;
3. pieņemt valdes lēmumus visos kapitālsabiedrības darbības jautājumos, kuri ietilpst valdes kompetencē;
4. nodrošināt likumos, Ministru kabineta noteikumos, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu.

Balstoties uz kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteiktajām kompetencēm:
1. stratēģiskais redzējums;
2. lēmumu pieņemšana un atbildība;
3. darbinieku motivēšana un attīstīšana;
4. orientācija uz attīstību.

Valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības:
1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus SIA “Zemgales EKO” valdes locekļa amatā;
2. vismaz triju gadu darba pieredze valdes locekļa amatā vai tam līdzvērtīgā vadošā amatā;
2.1. par līdzvērtīgu vadošo amatu ir uzskatāms:
2.1.1. vides pārvaldības uzņēmuma vadītājs vai to struktūrvienības vadītājs;
2.1.2. pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrības struktūrvienības vadītājs.
3. pieredze Eiropas Savienības projektu realizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
4. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
5. stratēģiska domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
6. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
7. spēja motivēt un attīstīt darbiniekus;
8. spēja orientēties uz attīstību;
9. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
10. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

Valdes locekļa amata kandidātam lūdzam iesniegt šādus dokumentus un informāciju:
1. motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību valdes locekļa amatam), kā arī apliecinājumu, ka:
1.1. nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai sodāmība par to ir noņemta vai dzēsta;
1.2. pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
1.3. attiecibā uz kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;
1.4. pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;
1.5. kandidāts ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.
2. dzīves gājuma un darba pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
4. valsts valodas prasmes apliecība, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augtākā līmeņa 1.pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
5. kandidāta sagatavoto stratēģisko redzējumu par SIA “Zemgales EKO” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai (nepārsniedzot divas A4 formāta lapaspuses);
6. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi (piemēram, atsauksmes, rekomendācijas, sertifikātus, apliecību kopijas utt.);
7. kandidāta kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs).

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

Lai pieteiktos konkursam, kandidāts konkursa pieteikumu iesniedz:
1. elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz
e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv vai E-adresi;
2. slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz SIA “Zemgales EKO” valdes locekļa amatu” Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, šādos darba laikos: pirmdien no 9:00-19:00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8:00-17:00, piektdien no 8:00-14:30;
Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 19. aprīlis līdz pulksten 14:30.

Informācija:

SIA “Zemgales EKO” valdes locekļa mēneša atlīdzība par darbu valdē ir 3275 euro (pirms nodokļu nomaksas).

Nominācijas komisijas sastāvs:
1. Komisijas priekšsēdētāja – Līga Daugaviete, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece;
2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Iveta Potapova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta vadītāja vietniece, Juridiskās nodaļas vadītāja;
3. Komisijas locekļi:
3.1. Jurijs Strods – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā;
3.2. Vilis Ļevčenoks – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta Galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos;
3.3. Sigita Beļaka – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamenta vadītāja;
3.4. Dace Ēbere – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Personāla vadītāja;
3.5. Hardijs Verbelis – Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes direktors.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – kandidātu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.
Informācija par personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – “Personas datu apstrādes paziņojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem)”.