-6.4 °C, 2.9 m/s, 90.5 %

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldePar mumsApmeklētāju pieņemšanas kārtība
Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Noteikumi “Apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē „Jelgavas izglītības pārvalde””

Izdoti saskaņā ar Iesniegumu likuma 8.pantu

 1.  Noteikumi nosaka apmeklētāju pieņemšanas kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē „Jelgavas izglītības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde).
 2.  Personu, kas pieteikusies uz apmeklējumu Pārvaldē (turpmāk – apmeklētājs), atbilstoši kompetencei pieņem Pārvaldes vadītājs, vadītāja vietnieks vai darbinieks.
 3.  Apmeklētāja pieteikumu uz pieņemšanu (turpmāk – pieteikums) pieņem Pārvaldes sekretārs. Ja pieteikums izteikts mutvārdos (telefoniski) vai elektroniski, sekretārs to reģistrē, aizpildot noteikta parauga veidlapu).
 4.  Ja apmeklētājs pieteikumā nav norādījis interesējošo jautājumu, sekretārs telefoniski vai izmantojot citus saziņas līdzekļus, noskaidro to un norāda pieteikumā.
 5.  Sekretārs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pieteikumu reģistrē apmeklētāju uzskaites reģistrā un nodod to Pārvaldes vadītājam.
 6.  Pārvaldes vadītājs vienas darba dienas laikā:
  1.  uzdod sekretāram elektroniski vai pa tālruni saskaņot ar apmeklētāju pieņemšanas datumu un laiku;
  2.  ar rezolūciju nodod pieteikumu Pārvaldes vadītāja vietniekam vai darbiniekam atbilstoši kompetencei un darbinieks saskaņo ar apmeklētāju pieņemšanas datumu un laiku.
 7.  Pārvaldes vadītājs vai vietnieks apmeklētāju pieņem Pārvaldes telpās Svētes ielā 22, Jelgavā, katras nedēļas pirmdienā no plkst.15:00 līdz 19:00, izņemot svētku dienas.
 8.  Pārvaldes vadītājs var deleģēt darbinieku pieņemt apmeklētāju saskaņotā laikā Pārvaldes telpās Svētes ielā 22, Jelgavā.
 9.  Pieņemšanas laikā Pārvaldes vadītājs, vadītāja vietnieks vai darbinieks sniedz atbildi uz apmeklētāja jautājumu. Ja uz jautājumu atbildi sniegt uzreiz nav iespējams, apmeklētājs par konkrēto jautājumu uzraksta iesniegumu. Pārvaldes vadītājs, vietnieks vai darbinieks pieņem iesniegumu un ne vēlāk kā nākamajā darba dienā iesniedz to sekretāram.
 10.  Sekretārs par katru pieņemšanu aizpilda noteikta parauga veidlapu, ko ne vēlāk kā nākamajā darba dienā reģistrē un glabā saskaņā ar lietu nomenklatūru.
 11.  Noteikumi neattiecas uz apmeklētāju pieņemšanu, nodrošinot Pārvaldes sniegtos pakalpojumus pārraudzībā esošajām izglītības iestādēm.
 12.  Apmeklētāju pieņemšanas kārtību un laiku izvieto Pārvaldes ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā 2.stāvā un ievieto Pārvaldes mājas lapā internetā http://jip.jelgava.lv/.