26.8 °C, 3.6 m/s, 38.2 %

Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiIzglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”
Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001

Projekta mērķis: veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta uzdevumi:

  • izveidot speciālās izglītības laboratorijas un nodrošināt to darbību Latvijas augstskolās, kurās ir pieredze speciālās izglītības jautājumu zinātniskā izpētē un pedagogu sagatavošanā, lai nodrošinātu projekta rezultātu zinātnisko pamatotību;
  • pilnveidot izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem attīstības, spēju un veselības stāvokļa vienotu novērtēšanas metodiku un tās izmantošanu pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā;
  • paaugstināt pedagoģiski medicīnisko komisiju darbinieku un izglītības iestāžu pedagogu, kuri strādā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, profesionālo kapacitāti;
  • izveidot republikas pilsētās iekļaujošas izglītības atbalsta centrus, lai nodrošinātu konsultatīvu atbalstu novadu pedagoģiski medicīniskām komisijām un logopēda, psihologa un speciālā pedagoga atbalstu izglītības iestādēm un veicinātu iekļaujošas izglītības vides veidošanu;
  • izstrādāt mācību līdzekļus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un metodiskos materiālus pedagogiem;
  • paaugstināt sabiedrības izpratni par iekļaujošas izglītības nozīmi.

Projekta vadošais partneris: IZM Valsts izglītības satura centrs.

Jelgavas pilsētā 2011.gada 1.septembrī darbu sāk viens no astoņiem Latvijas teritorijā izveidotiem iekļaujošas izglītības atbalsta centriem, kas nodrošinās izglītības atbalsta sistēmas funkciju īstenošanu, ietverot divus aspektus – individuālo atbalstu izglītojamam ar speciālajām vajadzībām un institucionālo atbalstu. Centru sastāvā esošajām pedagoģiski medicīniskajām komisijām tiks veidota vienota datu bāze. Centri veicinās un pilnveidos sadarbību ar ģimenes ārstiem un sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm.

Iekļaujošas izglītības atbalsta centri sniegs atzinumus arī tiem izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem atbilstošas izglītības programmas šobrīd var ieteikt tikai Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija. Tādā veidā izglītojamiem tiks nodrošināti pakalpojumi pēc iespējas tuvu viņu dzīves vietai.

Projekta darbības ilgums: līdz 2013.gada 31.oktobrim.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību -85% un Latvijas valsts -15%.

Aktuāla informācija par projektu: http://visc.gov.lv/saturs/specizgl/esf_projekts.shtml

Jelgavā darbu uzsācis Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs

2011.gada 1. septembrī, kā Izglītības pārvaldes struktūrvienība, darbu ir uzsācis Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kura galvenais mērķis ir izveidot atbalsta sistēmu izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbinieki turpmāk iesaistīsies arī Pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) darbā. Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālisti sniegs konsultācijas vecākiem, pedagogiem un izglītības iestāžu administrācijai par dažādiem iekļaujošās izglītības jautājumiem.

No 2011. gada 1. septembra līdz 2013. gada 30. septembrim Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs darbosies ESF projekta ,,Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros. Projekta eksperte Jelgavā ir Māra Liepniece – Valsts izglītības satura centra speciālās izglītības nodaļas speciāliste, tel.67212228, e-pasts liepniece.mara@ inbox.lv
Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs atrodas Jelgavā, Svētes ielā 22, 3 stāvā, 303 kabinetā, tel.63012487.

Zemgales reģiona Pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju un atbalsta personāla seminārs

2011. gada 25. oktobrī Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā notika Pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” Iekļaujošas izglītības atbalsta centra (IIAC) seminārs Zemgales reģiona Pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem un atbalsta personālam (logopēdiem, psihologiem, speciālajiem un sociālajiem pedagogiem). Seminārā piedalījās pārstāvji no Jelgavas pilsētas, Jelgavas, Ozolnieku, Olaines, Bauskas un Dobeles novadiem. Dalībniekus uzrunāja Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja Gunta Auza. IIAC vadītāja Anita Stāvause iepazīstināja klātesošos ar IIAC darbības principiem un aicināja uz turpmāko sadarbību. Projekta eksperte Māra Liepniece nolasīja lekciju „Agrīnās diagnostikas nepieciešamība un pētniecības nodrošināšana pirmsskola – skola” . Zemgales reģiona Pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāji dalījās pieredzē par savu komisiju darbību. Darbojoties grupās atbalsta personāls vienojās par kopīgiem sadarbības principiem un nepieciešamo atbalstu no Iekļaujošas izglītības atbalsta centra. Semināra noslēgumā Jelgavas 1. speciālās internātpamatskolas direktore Inese Bandeniece iepazīstināja ar skolu un piedāvātajām speciālās pamatizglītības programmām.