17.2 °C, 2.6 m/s, 94.6 %

Krīzes centra pakalpojums

Krīzes centra pakalpojums

Par pakalpojumu

Krīzes centra pakalpojuma mērķis ir sniegt naktsmītni, sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam bērnam un ģimenei ar bērniem.

 

Tiesības saņemt

 • bērns vecumā no 2 (diviem) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, kurš cietis no prettiesiskām darbībām un/vai nonācis krīzes situācijā;
 • ģimene, kurā vecāks vai bērni, cietuši no prettiesiskām darbībām un/vai nonākuši krīzes situācijā;
 • bērns vecumā no 2 (diviem) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem uz laiku, kamēr vecāki (likumiskie pārstāvji) veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt;
 • jaundzimušā bērna māte ar bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa.

 

Krīzes centrā uzņem personas:

 • saskaņā ar policijas rīkojumu;
 • ar bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu;
 • ar JSLP atzinumu, ja persona vēršas sociālo apstākļu dēļ;
 • pamatojoties uz personas iesniegumu;
 • gadījumos, kad fiziska vai juridiska persona nogādājusi krīzes centrā bērnu, kurš palicis bez vecāku gādības vai cietis no prettiesiskām darbībām.

 

Krīzes centrs nodrošina:

 • naktsmītni;
 • aprūpi un uzraudzību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī;
 • ēdināšanu 4 (četras) reizes dienā;
 • sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu;
 • individuālās un grupu nodarbības psihosociālā atbalsta sniegšanai;
 • vispārējās izglītības procesa nepārtrauktību;
 • individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu un koordinēšanu.

 

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Krīzes centra pakalpojums tiek sniegts JSLP Sociālo pakalpojumu centrā bērniem, Stacijas iela 13, Jelgava.

 

Kontaktinformācija:

 

Sociālo pakalpojumu centra bērniem vadītāja Anita Herca

tālrunis:  29477204

e-pasts: anita.herca@soc.jelgava.lv

adrese: Stacijas iela 13, Jelgava

 

Uzturēšanās laiks krīzes centrā ir līdz 3 (trijiem) mēnešiem. Uzturēšanās laiks var tikt pagarināts līdz 6 (sešiem) mēnešiem.