25.7 °C, 2.5 m/s, 38 %

Krīzes centra pakalpojums

Krīzes centra pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Krīzes centra pakalpojums ietver naktsmītni, sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam bērnam un ģimenei ar bērniem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Bērns vai ģimene ar bērniem.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena

Lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī pārtraukšanu vai pagarināšanu tiek pieņemts vienas darba dienas laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām personām.

 

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuras saņem pakalpojumu ilgāk par 1 diennakti, maksa par pakalpojumu noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2):

Krīzes centra pakalpojums ar ēdināšanu citā pašvaldībā deklarētai personai – 1 diennakts 47.86 euro, bez ēdināšanas – 1 diennakts 42.31 euro.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, tālrunis 29477204, 28334977.

Darba laiks: visu diennakti 24/7.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, vērsties informācijas kabinetā (115.kab.) adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava; tālrunis  29477204, 28334977.

Darba laiks: visu diennakti 24/7.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Krīzes centrā uzņem personas:

  • saskaņā ar policijas rīkojumu;
  • ar bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu;
  • ar JSLP sociālā darbinieka nosūtījumu, ja persona vēršas sociālo apstākļu dēļ;
  • pamatojoties uz personas iesniegumu.

Persona vēršas tieši pie sociālā pakalpojuma sniedzēja JSLP Sociālo pakalpojumu centrā bērniem Stacijas ielā 13. Jelgavā, tālrunis 29477204, 28334977, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Ģimene ar bērniem JSLP sociālā darbinieka nosūtījuma Krīzes centra pakalpojuma saņemšanai sociālo apstākļu dēļ vēršas JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

 

Pakalpojuma saņemšana

Centra vadītājs pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Gadījumos, kad bērns Krīzes centrā uzņemts sakarā ar vecāka (likumiskā pārstāvja) nespēju bērnu aprūpēt veselības stāvokļa dēļ, persona iesniedz dokumentu, kas apliecina tās ārstēšanās nepieciešamību.

 

Ja Krīzes centra pakalpojuma saņēmējs ir bērns kopā ar likumisko pārstāvi, centra vadītājs ar likumisko pārstāvi slēdz pakalpojuma līgumu.

 

Atgādinājums: pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

1)   bērns no 2 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai ģimene, kurā vecāks vai bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai cietuši no prettiesiskām darbībām un/vai nonākuši krīzes situācijā;

2)   bērns no 2 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai uz laiku, kamēr vecāki (likumiskie pārstāvji) veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt.

 

Uzturēšanās laiks Krīzes centrā ir līdz 3 mēnešiem. Izvērtējot personas sociālo situāciju, izņēmuma gadījumā, tiek pagarināts līdz 6 mēnešiem.

 

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.);

2) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

3) Bāriņtiesu likums (01.01.2007.);

4) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);

5) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

6) Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumi Nr. 431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” (stājas spēkā 01.01.2001.);

7) Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” (stājas spēkā 12.07.2017.);

8) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”

9) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11, 23.07.2020. lēmums Nr.13/10).

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centra bērniem lēmumu var apstrīdēt JSLP mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava; vadītājas tālrunis: 29477204, sociālās darbinieces darbam ar ģimeni un bērniem, tālrunis: 25754939.

JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, informācijas kabinetā (115.kab.), tālrunis 63048914, 63007224; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv