17 °C, 4.1 m/s, 95.7 %

Sociālā darba pakalpojums

Sociālā darba pakalpojums

Par pakalpojumu

Tā mērķis ir sniegt profesionālo atbalstu personām, ģimenēm, personu grupām, lai veicinātu vai atjaunotu savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

JSLP nodrošina sociālo darbu ar:

  • Ģimenēm un bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, atbalsta ģimenēm un uzticības personām;
  • Sociālās atstumtības grupu un krīzes situācijā nonākušām personām;
  • Bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam;
  • Atkarīgām un līdzatkarīgām personām;
  • Nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;
  • Pilngadīgām personām ar invaliditāti un personām ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam;
  • Personām ar FT, GRT un prognozējamo invaliditāti;
  • Pensijas vecuma personām;
  • Bēgļiem un citām, riskam pakļautām personām.

 Lai saņemtu pakalpojumu, persona vēršas Jelgavas sociālo lietu pārvaldē ar rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās risināšanai vēlamo sociālo pakalpojuma veidu