18.9 °C, 3.4 m/s, 56.9 %

Sociālā darba pakalpojums

Sociālā darba pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

sociālā darba pakalpojumu mērķis ir sniegt profesionālo atbalstu personām un ģimenēm ar bērniem, lai veicinātu vai atjaunotu savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

1) ģimenes ar bērniem;

2) audžuģimenes;

3) aizbildņu ģimenes;

4) pilngadīgi bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās līdz 24 gadu vecumam.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas

 

Desmit darbdienu laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums vai informācija no citām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām par sociālā darbinieka pakalpojuma nepieciešamību.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojums ir bezmaksas personai/ģimenei, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vai ir bērni, un tās faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; kontakttālrunis informācijai 63007526.

 

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē vai nosūta to pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu), telefoniski vienojas un ierodas uz konsultāciju JSLP pie sociālā darbinieka.

Pēc JSLP saņemtās juridiskas vai fiziskas personas sniegtās informācijas par sociālā darba nepieciešamību.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks izvērtē ģimenes/personas sociālo situāciju un JSLP saņemto informāciju par ģimeni/personu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks pēc ģimenes/personas sociālās situācijas izvērtēšanas konsultē klientus par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju, par viņu tiesībām un pienākumiem, par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem, kā arī atbalsta pasākumiem, sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu saskaņā ar klientiem identificētajām sociālajām problēmām, veic starpinstitucionālo sadarbību klienta sociālās situācijas uzlabošanai.

 

Pakalpojuma pārtraukšana

Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

 

Saistītie pakalpojumi: Psihologa pakalpojums, Krīzes centra pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.)

3) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā, 128. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv