-4.6 °C, 5 m/s, 82.6 %

Aprūpes pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiAprūpes pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti
Aprūpes pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Aprūpes pakalpojuma nepilngadīgai personai ar invaliditāti (turpmāk – aprūpes pakalpojums) mērķis ir nodrošināt aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstīšanu un saturīga brīvā laika pavadīšanu nepilngadīgas personas ar invaliditāti (turpmāk– bērns) dzīvesvietā.

Aprūpes pakalpojuma maksimālais apmērs ir 80 (astoņdesmit) stundas mēnesī. Aprūpes pakalpojuma minimālās vienas stundas izmaksa, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar aprūpes pakalpojuma sniegšanu, tiek noteikta attiecīgajos Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Bērns no 5 (piecu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam,  kura pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuram ar VDEĀVK lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērna likumiskais pārstāvis strādā, mācās, piedalās valsts aģentūras nodarbinātības  veicinošos pasākumos, saņem sociālos pakalpojumus vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamā apjomā, un JSLP konstatēja šāda atbalsta nepieciešamību.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Personas dzīvesvietā.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Bērna likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP klātienē, vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka bērna likumiskie pārstāvji nespēj nodrošināt atbalstu un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā.

Bērna likumiskais pārstāvis papildus norāda:

 • vēlamo aprūpes pakalpojuma saņemšanas apjomu, kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad ir nepieciešams aprūpes pakalpojums;
 • vēlamo aprūpes pakalpojuma sniedzēju.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP, nosakot aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, novērtē:

 • kopā ar bērnu dzīvojošo mājsaimniecības locekļu iespējas sniegt nepieciešamo aprūpi bērnam;
 • bērna likumisko pārstāvju apgrūtinājums iesaistīties aprūpē un uzraudzībā;
 • bērna atrašanās laiku izglītības iestādē;
 • bērnam pieejamās aktivitātes, saņemtos sociālos un ārstniecības pakalpojumus;
 • citus objektīvus apstākļus, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā.

Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma projektu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē vai  pa pastu.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu JSLP slēdz līgumu ar aprūpes pakalpojuma pieprasītāju un aprūpes pakalpojuma sniedzēju.

Atgādinājuma teksts: aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt juridiska vai fiziska persona, kura nav pirmās pakāpes radinieks vai vienas mājsaimniecības loceklis, kurai ir darba vai personiska pieredze saskarsmē ar bērnu.

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti, Pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
 • Invaliditātes likums (01.01.2011.);
 • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
 • Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr.316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (stājas spēkā 01.07.2021.);
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”, stājas spēkā 14.04.2018.

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai nosūtot elektroniski uz e–pasta adresi soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Rehabilitācijas nodaļa (123. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,     Jelgava, sociālais darbinieks, tālrunis: 63048923; 25644188; e-pasts soc@soc.jelgava.lv.