19.3 °C, 2.7 m/s, 80.5 %

Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiAsistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti
Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Asistenta pakalpojums nodrošina iespēju personai pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, brīvprātīgā darba veikšanas vietu, uz regulārām ārstnieciskām procedūrām – hemodialīzi, ķīmijterapiju, pie ārsta, uz dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona ar I vai II invaliditātes grupu vai persona no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par asistenta vai pavadoņa pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Asistenta pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (123. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pēc klienta pieprasījuma.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis JSLP iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu, norādot vēlamā asistenta  vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja ir zināma, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu.

 

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

1) likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

2) izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē un ja šī informācija nav pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā;

3) dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas un ja šī informācija nav pieejama Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA;

4) ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes vai ķīmijterapijas procedūras, ja minētā informācija nav pieejama Invaliditātes informatīvajā sistēmā.

 

Lai nepilngadīga persona saņemtu asistenta pakalpojumu JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) personai noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja tiek pieprasīts asistenta pakalpojums. Ja nepieciešams, pieprasa VDEĀVK vai citām institūcijām sniegt papildu informāciju.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks

1) pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai;

2) ja asistenta pakalpojumu pieprasa pilngadīga persona, novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti;

3) nosaka asistenta pakalpojuma apjomu ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi;

4) sagatavo JSLP lēmuma projektu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti vai par asistenta pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt nepilngadīgai personai ar invaliditāti.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

 

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu JSLP slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju.

 

Atgādinājums: asistenta pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Asistents – fiziskā persona, kas pavada un palīdz nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ personai ar invaliditāti, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kura nesaņem pavadoņa pakalpojumu pašvaldībā.

Saistītie pakalpojumi: Dienas aprūpes centra pakalpojums, Specializētās darbnīcas pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Invaliditātes likums (01.01.2011.);

3) Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (stājas spēkā 01.07.2021.).

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļā, 123. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63007523, 63048923, 25644188, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv