-5.3 °C, 3.8 m/s, 84.2 %

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei, kurai vienās dzemdībās ir piedzimuši trīs vai vairāk bērnu ne ilgāk kā līdz bērnu 10 gadu vecumam un ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Ģimene ar bērniem, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kurai vienās dzemdībās ir piedzimuši trīs vai vairāk bērnu, ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit) gadu vecumam.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā. mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Samaksa atbalsta ģimenei (personai) tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto minimālo stundas tarifa likmi par vienu stundu, bet ne vairāk kā par 40 (četrdesmit) stundām mēnesī.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā, Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē vai nosūta to pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) un dokumentu, kas apliecina bērna likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, tiesības pārstāvēt bērnu intereses.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks izvērtē atbalsta ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu un sagatavo lēmuma projektu par atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu un izsniedz personai personīgi vai nosūta pa pastu vai elektroniski.

 

JSLP slēdz līgumu ar personu līdz vienam gadam par atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt.

 

Pakalpojuma pārtraukšana

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz klienta vai atbalsta ģimenes (personas) iesniegumu vai uz JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 01.01.2016.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā, 128. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv