19 °C, 3.5 m/s, 72.6 %

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiBērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums
Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums nodrošina bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam mājokli, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, sagatavo bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai alternatīvās sociālās aprūpes formas (audžuģimene, aizbildnība) saņemšanu, vai adopciju.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Bāriņtiesas lēmums stājas spēkā nekavējoties.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”, vecākiem ir pienākums samaksāt par bērna ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu, samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto pakalpojumu ir naudas summa, kas vienāda ar Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Samaksu par pakalpojumu no bērna vecākiem pieprasa Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Nav.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcija.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma saņemšana.

Pakalpojums nodrošināms saskaņā ar bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pakalpojuma pārtraukšana

Pakalpojumu pārtrauc, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, vai gadījumā, ja bērns sasniedzis pilngadību vai miris.

 

Atgādinājums: pakalpojumu var saņemt bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns no 2 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Izņēmuma gadījumā līdz 24 gadu vecumam pakalpojumu var turpināt saņemt pilngadību sasniegušais bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, kurš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

 

Saistītais pakalpojums: Sociālā darba pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.);

2) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

3) Bāriņtiesu likums (01.01.2007.);

4) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

5) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);

6) Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” (stājas spēkā 01.04.2014.);

7) Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (stājas spēkā 18.11.2005.);

8) Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumi Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” (stājas spēkā 01.01.2001.);

9) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Latvijas Republikas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrā bērniem, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava; vadītājas tālrunis: 29477204, sociālās darbinieces darbam ar ģimeni un bērniem, tālrunis: 25754939; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.