-3.9 °C, 1.7 m/s, 94.7 %

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Dienas aprūpes centrs sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un bērniem no 16 gadu vecuma ar garīga rakstura traucējumiem, kurām  atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama. Personai tiek nodrošināta uzturēšanās un uzraudzība dienas aprūpes centra telpās, darba dienās, tiek sniegta iespēja sadzīves prasmju attīstīšanai, nodarbinātības veicināšanai un savstarpējās komunikācijas uzturēšanai. Iespēja saņemt sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas, piedalīties  izglītojošās un saturīgās brīvā laika aktivitātēs, tiek nodrošinātas pusdienas.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Jelgavas valstspilsētas teritorijā deklarēta persona ar garīga rakstura traucējumiem, kura neapmeklē speciālās izglītības iestādi un nav ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Dienas aprūpes centrā “Integra”- pilngadīga persona vai bērns no 16 gadu vecuma ar garīga rakstura traucējumiem (intelektuālās attīstības traucējumiem).

Dienas aprūpes centrā “Atbalsts”- pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskās veselības traucējumiem).

Dienas aprūpes centrā “Harmonija”- pilngadīga persona ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta I grupas invaliditāte un VDEĀVK sniedzis atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, pagarināšanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu. Ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, tiek pieņemts lēmums par personas reģistrēšanu rindā sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Klients veic līdzdalības maksājumu saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2):

Dienas aprūpes centra “Atbalsts” klienta līdzdalības maksājums par ēdināšanu, 1 diena – 0.65 euro;

Dienas aprūpes centra “Harmonija” klienta līdzdalības maksājums bez ēdināšanas, 1 diena – 2.60 euro;

Dienas aprūpes centra “Harmonija” klienta līdzdalības maksājums ar ēdināšanu, 1 diena – 3.30 euro;

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā „Harmonija” bez ēdināšanas citā pašvaldībā deklarētajai personai, 1 diena – 41.44 euro;

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā „Harmonija” ar ēdināšanu citā pašvaldībā deklarētajai personai, 1 diena –  42.88 euro;

Dienas aprūpes centra “Integra” klienta līdzdalības maksājums par ēdināšanu, 1 diena – 1.00 euro.

No maksas par pakalpojumu ir atbrīvota persona, kura atzīta par trūcīgu.

Par pakalpojumu iespējams norēķināties skaidrā naudā vai veicot JSLP elektroniski izrakstīta rēķina apmaksu.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene:

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centrs “Atbalsts”, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centrs “Harmonija”, adrese: Lediņu ceļš 1, Jelgava

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centrs “Integra”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00; kontakttālrunis 63026930, 63026161.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene:

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centrs “Integra”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; kontakttālrunis 63026930

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centrs “Atbalsts”, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava;  kontakttālrunis 63026161

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centrs “Harmonija”, adrese: Lediņu ceļš 1, Jelgava; kontakttālrunis 26617882

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai viņa likumiskais pārstāvis iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu)  iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

  • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (02.04.2019. MK noteikumi Nr.138 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 1.pielikums);
  • ģimenes ārsta atzinums “Izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)”par personas veselības stāvokli ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību (04.04.2006. MK noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”).

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks kopā ar klientu un/vai viņa likumisko pārstāvi novērtē personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un viņa fiziskās un garīgās spējas aprūpes līmeņa noteikšanai. Nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus dokumentus, apseko klientu dzīves vietā.

Pakalpojuma saņemšana.

Dienas aprūpes centra vadītāja pieņem lēmumu par dienas aprūpes centra pakalpojuma piešķiršanu, pagarināšanu vai atteikumu to sniegt. Tiek noslēgts dienas aprūpes centra pakalpojuma līgums.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Persona nav nodarbināta, neapmeklē speciālās izglītības iestādi un nav ievietota līgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Saistītais pakalpojums: Grupu dzīvokļa pakalpojums, Specializētās darbnīcas pakalpojums, Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”;
  • Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11; 23.07.2020. lēmums Nr.13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centra vadītājas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu klātienē JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski, nosūtot uz JSLP oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JSLP vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu klātienē JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski, nosūtot uz JSLP oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centra “Atbalsts” un Specializēto darbnīcu vadītāja, sociālais darbinieks, kontakttālrunis 63026930, 63026161, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv