-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Ģimenes asistenta pakalpojums

Ģimenes asistenta pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei (personai), kurai ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) sociālā darbinieka izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

1) ģimene ar bērniem;

2) pilngadīga persona pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 gadu vecumam;

3) pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem, kurai individuālajā atbalsta plānā Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros ir noteikts ģimenes asistenta pakalpojums.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Sociālo/sadzīves prasmju un iemaņu pašnovērtējuma anketa pirms un pēc ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas (aizpilda klātienē sociālā darbinieka konsultācijas laikā).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā, kas atrodas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē vai nosūta to pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu), ierodas uz konsultāciju JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā pie sociālā darbinieka un aizpilda sociālo/sadzīves prasmju un iemaņu pašnovērtējuma anketu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks izvērtē ģimenes/personas sociālās prasmes bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā. Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma projektu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu un izsniedz personai personīgi vai nosūta pa pastu vai elektroniski.

Ja JSLP lēmums ir labvēlīgs, tad JSLP nosūta nosūtījumu par Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”. Pēc pakalpojuma piešķiršanas sociālais darbinieks iepazīstina ģimeni/personu ar potenciālo ģimenes asistentu. JSLP slēdz pakalpojuma līgumu ar personu līdz vienam gadam par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu.

Pakalpojuma pārtraukšana

Ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz personas vai ģimenes asistenta iesniegumu vai uz JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

 

Atgādinājums: pakalpojuma saņemšanai persona aizpilda sociālo/sadzīves prasmju un iemaņu pašnovērtējuma anketu.

 

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Deinstitucionalizācijas programmas sociālie pakalpojumi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā ,128 kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv