18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums

Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

īslaicīga krīzes istabas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ar mājokli līdz 6 (sešiem) mēnešiem ģimeni (personu), kurai mājoklis iznīcināts vai bojāts un ir dzīvošanai nederīgs, kā arī gadījumos, kad ir nepieciešams nodrošināt pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pagaidu mājokli līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Krīzes situācijā nonākusi ģimene (persona) vai pilngadību sasniegušais bērns bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par īslaicīgu krīzes istabas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt vienas darba dienas laikā pēc dokumentu saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā ģimenei (personai) izmitināšana tiek nodrošināta nekavējoties.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Ģimenei (personai) pakalpojumu bez maksas piešķir uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem. Sākot ar ceturto mēnesi, klients maksā īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, saistībā ar krīzes istabas lietošanu, pamatojoties uz JSLP izrakstītu rēķinu.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (228.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis 63007523, 63007527, 25767609.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” sociālajā dzīvojamajā mājā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63007523.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona JSLP iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē vai to nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) un dokumentus, kas apliecina ka mājoklis nav derīgs dzīvošanai.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks izvērtē iesniegtos dokumentus un pārbauda personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sagatavo JSLP lēmuma projektu par īslaicīgu krīzes istabas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, vai pagarināšanu.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana

Rehabilitācijas nodaļas specialists sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

 

Ja lēmums ir labvēlīgs, tad ar klientu tiek noslēgts “Īslaicīga krīzes istabas pakalpojuma līgums” uz 3 mēnešiem. Pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu līgums var tikt pagarināts.

 

Saistītais pakalpojums: Sociālā darba pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļā, 228.kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; sociālais rehabilitētājs tālrunis: 63007523; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv