23.6 °C, 2 m/s, 51.4 %

Mūzikas terapijas pakalpojums

Mūzikas terapijas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde”Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Mūzikas terapijas pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti no viena līdz 18 gadu vecumam komunikācijas prasmju attīstīšanai un emocionālas labsajūtas uzlabošanai. Mūzikas terapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona ar invaliditāti no viena līdz 18 gadu vecumam

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI)”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.).

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: saskaņā ar noslēgto līgumu. Mūzikas terapijas pakalpojuma sniegšanas vieta – Lielupes iela 11/13, Jelgavā, tālrunis 63007523.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis klātienē vai pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniedz JSLP iesniegumu un šādus dokumentus:

1)ārstējošā ārsta atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību;

2) personas ar invaliditāti, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, izpilda JSLP veidlapu “Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti”,     sagatavo lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, vai pa pastu, vai elektroniski.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona ar invaliditāti no viena līdz 18 gadiem, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Saistītie pakalpojumi: Rehabilitācijas pakalpojumi – ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums, Rehabilitācijas pakalpojumi – ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļā, 127.kabinētā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; sociālais darbinieks, tālrunis: 63007523, 63048917, 25721995; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv