-4.6 °C, 5 m/s, 82.6 %

Naktspatversmes pakalpojums

Naktspatversmes pakalpojums

akalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Naktspatversme pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām nodrošina izmitināšanu, ēdināšanu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas.

Naktspatversmes mērķis ir sekmēt klientu krīzes situāciju pārvarēšanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, sadarbojoties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskā sektora institūcijām sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, nodarbinātības u.c. jautājumos.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Persona bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākusi pilngadīga persona, bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākusi persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Diena, kad persona vēršas Naktspatversmē.

Ja klientam nepieciešams uzturēties Naktspatversmē ilgāk par 3 dienām, viņš papildus iesniegumam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā sociālajam darbiniekam iesniedz ģimenes ārsta izziņu par savu veselības stāvokli un citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

Naktspatversme 3 darba dienu laikā pēc iepriekš minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par Naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma līguma slēgšanu.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Klients maksā par Naktspatversmes pakalpojumu saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) maksas pakalpojumu cenrādi un noslēgto Naktspatversmes pakalpojuma līgumu.

Pakalpojuma maksa noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2):

Uzturēšanās Naktspatversmē klientam līdz 90. uzturēšanās dienai, 1 nakts – 1.00 euro,

Uzturēšanās Naktspatversmē klientam, kuram uzturēšanās termiņš pagarināts un pārsniedz 90 dienas, 1 nakts – 2.00 euro.

Citā pašvaldībā deklarētajai personai, 1 nakts – 8.77 euro.

Klients tiek atbrīvots no maksas un tiek iesaistīts līdzdarbības pienākumu izpildē, ja objektīvu iemeslu dēļ nespēj samaksāt par sociālo pakalpojumu.

Persona no maksas var tikt atbrīvota ne ilgāk kā par pirmajām 3 (trijām) naktīm.

Maksu par uzturēšanos Naktspatversmē iekasē Naktspatversmes dežuranti – aprūpētāji.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Naktspatversme, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Darba laiks:

  • ziemas periodā (1.oktobris – 31.marts) 00.00 – 22.00;
  • vasaras periodā (1.aprīlis – 30.septembris) 20.00 – 22.00

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Naktspatversmes sociālais darbinieks, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, 402.kab.

Darba laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Naktspatversme, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis 63048921.

Darba laiks klientu uzņemšanai Naktspatversmē:

  • ziemas periodā (1.oktobris – 31.marts) 18.00 – 22.00;
  • vasaras periodā (1.aprīlis – 30.septembris) 20.00 – 22.00

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu Naktspatversmes pakalpojumu, persona klātienē vēršas Naktspatversmē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ja tāds ir, un iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu. Ja klientam nepieciešams uzturēties Naktspatversmē ilgāk par trim dienām, viņš papildus iesniegumam ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā sociālajam darbiniekam iesniedz ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Naktspatversmes sociālais darbinieks novērtē personas vajadzību pēc naktspatversmes pakalpojuma. Naktspatversme trīs darba dienu laikā pēc iepriekš minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Naktspatversmes pakalpojumu. Līdz lēmuma pieņemšanai klientam ir tiesības uzturēties Naktspatversmē no iesnieguma iesniegšanas dienas. Naktspatversmē pavadītais laiks līdz lēmuma pieņemšanai tiek ieskaitīts kopējā uzturēšanās dienu skaitā.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Grupu dzīvokļu vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu un klātienē izsniedz klientam. Pēc lēmuma par Naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, ar klientu tiek noslēgts Naktspatversmes pakalpojuma līgums. Sociālais darbinieks izstrādā klienta individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, kurā definē risināmo problēmu, sociālās rehabilitācijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, sociālās rehabilitācijas uzdevumus, veicamos pasākumus, termiņu, sagaidāmo rezultātu un atbildīgo personu un vienojas ar klientu par veicamajiem pasākumiem sociālās problēmas risināšanai.

Maksimālais uzturēšanās termiņš Naktspatversmē ir 90 (deviņdesmit) dienas. Naktspatversmes pakalpojuma līguma termiņu virs 90 (deviņdesmit) dienām pagarina ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu klientam, kurš aktīvi iesaistās savu sociālo problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus atbilstoši izstrādātajam individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

Naktspatversmes pakalpojumu nepiešķir, ja klients:

1) slimo ar plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

2) slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

3) slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;

4) nevar veikt pašaprūpi veselības stāvokļa dēļ;

5) nespēj patstāvīgi pārvietoties.

Naktspatversmes pakalpojumu var pārtraukt, ja:

1) klients rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

2) klients neievēro noslēgtā līguma nosacījumus un Naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus;

3) klients ir atrisinājis mājokļa jautājumu;

4) klients vairāk kā vienu mēnesi nav izmantojis Naktspatversmes pakalpojumu un nav paziņojis par neierašanās iemeslu.

 

Atgādinājums: JSLP Naktspatversmē netiek uzņemtas personas ar apreibinošu vielu lietošanas pazīmēm. Persona, kura neievēro Naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus, var tikt izraidīta no Naktspatversmes.

 

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”;

5) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11, 23.07.2020. lēmums Nr.13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2).

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Grupu dzīvokļu vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, 111.kab.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Grupu dzīvokļu vadītāja, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, tel.: 63048921;

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Naktspatversmes sociālā darbiniece Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, tel. 63012545; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv