-2 °C, 5.2 m/s, 90.3 %

Pakalpojums “Drošības poga”

Pakalpojums “Drošības poga”

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojumu “Drošības poga” nodrošina personai dzīvesvietā, ja persona saņem pakalpojumu “Aprūpe mājās” ar mērķi nodrošinātu nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī. Pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma “Aprūpe mājās” klients, kuram tiek noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis un pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Viena mēneša laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai uzņemt rindā.

Pakalpojuma sniedzējs 2 (divu) darba dienu laikā pēc JSLP lēmuma saņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu noslēdz ar klientu līgumu un uzsāk sniegt pakalpojumu. Pakalpojums tiek piešķirts uz pakalpojuma “Aprūpe mājās” saņemšanas laiku.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, tālrunis 63050874, 63050876.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, tālrunis 63050874, 63050876.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Pakalpojuma “Aprūpes mājās” klients iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē JSLP Sociālās un medicīniskās aprūpes centrā vai nosūta pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks apseko klientu dzīvesvietā un veic personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma “Drošības poga” izvērtēšanu, aizpildot novērtēšanas karti, sagatavo lēmuma projektu par pakalpojuma “Drošības poga” piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu un pa pastu nosūta klientam un pakalpojuma sniedzējam. Ja lēmums ir pozitīvs, tad pakalpojuma sniedzējs – biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” noslēdz ar klientu līgumu un uzsāk pakalpojuma sniegšanu.

 

Saistītie pakalpojumi: Pakalpojums “Aprūpe mājās”.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi  Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājas spēkā no 31.05.2003.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”

6) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2).

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr. 115), tālrunis 63048914, 63007224; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, Sociālās un medicīniskās aprūpes centra vadītāja tālrunis:  63050874, 63050876;

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, tālrunis 25691373, e-pasts: jelgavasnovads@samariesi.lv