25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

Psihologa pakalpojums

Psihologa pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

1) ģimene vai persona, kura nokļuvusi sarežģītā krīzes situācijā un/vai kurai traucētas sociālās funkcionēšanās spējas;

2) audžuģimene, aizbildņa ģimene, viesģimene un ģimene, kura ir adoptējusi bērnu;

3) ģimene/persona pēc Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lūguma, ja ir aizdomas par vardarbību.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī pārtraukšanu vai pagarināšanu tiek pieņemts mēneša laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojums ir bezmaksas personai/ģimenei, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vai ģimenē ir bērni, un tās faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63029847.

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; kontakttālrunis informācijai 63007526.

 

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vēršas JSLP pie sociālā darbinieka, lai saņemtu psihologa pakalpojumu. Bāriņtiesa vai bērna likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz nodrošināt sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām. Persona vēršas JSLP ar iesniegumu lūdzot nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušai un/vai vardarbību veikušai pilngadīgai personai.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks izvērtē personas nepieciešamību saņemt psihologa pakalpojumu (konsultācija ar personu, personas iesniegums vai JSLP saņemtā informācija).

 

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo un izsniedz personai nosūtījumu psihologa pakalpojuma saņemšanai, ja ir konstatēta pakalpojuma nepieciešamība, konsultē personu par citiem pakalpojuma veidiem, ja psihologa pakalpojuma nepieciešamība nav konstatēta vai neatbilst personas sociālās problēmas būtībai.

 

Pēc pakalpojuma piešķiršanas persona telefoniski vai klātienē personīgi vienojas ar izvēlēto psihologu par pakalpojuma saņemšanas laikiem.

 

Sociālais darbinieks organizē valsts apmaksātu pakalpojuma saņemšanu, ja ir nepieciešama sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām vai sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai un/vai vardarbību veikušai pilngadīgai personai.

 

Pakalpojuma pārtraukšana

Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz personas mutiski vai rakstiski izteiktu atteikumu no pakalpojuma vai uz JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

 

Saistītais pakalpojums: Sociālā darba pakalpojumi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Psihologu likums (01.01.2018.);

2) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

3) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.);

4) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” psihologa atzinumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, ikvd@ikvd.gov.lv.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā, 128. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv