-3.4 °C, 3.8 m/s, 91 %

Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiRehabilitācijas pakalpojums institūcijā
Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā mērķis ir uzlabot pilngadīgas personas sociālās funkcionēšanas spējas. Persona rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņem rindas kārtībā vienu reizi 3 (trīs) gados. Pakalpojuma apjoms ir 12 (divpadsmit) kalendārās dienas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pensijas vecuma persona hronisku slimību paasinājumu gadījumos un kura ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu vai pilngadīga persona ar invaliditāti un kura ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: saskaņā ar noslēgto līgumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta – SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”, adrese: Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730, tālrunis: 63007523.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona klātienē iesniedz JSLP vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu un ārstējošā ārsta atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes kods, kurš neietilpst valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas programmā un informācija par medicīnisko kontrindikāciju neesību.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, aizpilda “Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti” un sagatavo lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē vai pa pastu, vai elektroniski.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt pilngadīga persona ar invaliditāti, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā netiek nodrošināts, ja zudis tiesiskais pamats to saņemt.

 

Saistītie pakalpojumi: Rehabilitācijas pakalpojumi – ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums, Rehabilitācijas pakalpojumi – ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļā, 127.kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; sociālais darbinieks, tālrunis 63007523, 63048917, 25721995; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv