18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiSociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām
Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma par valsts budžeta līdzekļiem mērķis sniegt nepieciešamo palīdzību bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, lai atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un noslēgto pakalpojuma līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, tiek nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem līdz 30 (trīsdesmit) dienām, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām un līdz 60 (sešdesmit) dienām bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Bērns, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) triju darbadienu laikā pēc likumiskā pārstāvja iesnieguma un psihologa vai sociālā darbinieka atzinuma saņemšanas izsniedz nosūtījumu bērna sociālajai rehabilitācijai dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: psihologa individuālās konsultācijas vai sociālās rehabilitācija kursa veidā institūcijā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām bērna likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks sagatavo sociālā darbinieka slēdzienu par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.

Pamatojoties uz atzinumu JSLP sociālais darbinieks triju darba dienu laikā sagatavo pamatinformāciju par klienta situāciju sociālās rehabilitācijas uzsākšanai un nosūtījumu sociālās rehabilitācijas saņemšanai dzīvesvietā.

 

Par pakalpojumu dzīvesvietā tiek noslēgts līgums, kuru paraksta JSLP vadītāja, pakalpojuma sniedzējs un bērna likumiskais pārstāvis.

 

Lai saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā papildu iesniedz izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).

 

Par pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā tiek noslēgts līgums ar Nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” noradīto sociālās rehabilitācijas institūciju. Līgumu paraksta JSLP vadītāja un  pakalpojuma sniedzēja pārstāvis.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pakalpojumu saņem:

1) sociālās rehabilitācijas kursa veidā 30 vai 60 dienas sociālās rehabilitācijas institūcijā;

2) desmit 45 minūšu ilgu individuālā psihologa konsultācijas veidā.

Pēc pakalpojuma sniedzēja nodrošinātā pakalpojuma pabeigšanas un pakalpojuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piektajam datumam, JSLP iesniedz Nodibinājumam “Latvijas Bērnu fonds” pārskatu par bērniem, kuri saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpo- jumu dzīvesvietā vai iestādē, un nosūta dokumentus par šo pakalpojumu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Atgādinājums: sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām cietušā bērna likumiskais pārstāvis var pieprasīt JSLP, ja psihologa vai sociālā darbinieka atzinumā norādīta šāda informācija:

1) vai bērnam ir psiholoģiskas traumas pazīmes;

2) nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pasākumi;

3) vai sociālo rehabilitāciju vēlams saņemt bērna dzīvesvietā vai iestādē, vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

4) vai bērnam ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām vai komplekss sociālās rehabilitācijas kurss līdz 60 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā;

5) vai nepieciešams, lai sociālās rehabilitācijas institūcijā kopā ar bērnu uzturētos;

6) viņa ģimenes loceklis vai persona, kas bērnu aprūpē, ņemot vērā bērna psiholoģisko stāvokli un vecumu.

 

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Psihologa pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.);

3) Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr. 1613 “Kārtība, kāda nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” (stājas spēkā  01.01.2010.).

 

Pārsūdzības iespējas

Pamatojoties uz 2022.gada 19.janvārī noslēgto līgumu Nr.56 starp Nodibinājumu “Latvijas Bērnu fonds” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas bērniem, kuri cietuši no vardarbības, noslēdz līgumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv