20.6 °C, 4.2 m/s, 68.3 %

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem – atkarīgai personai

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiSociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem – atkarīgai personai
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem – atkarīgai personai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgai personai atjauno vai uzlabo bērna vai pilngadīgas personas sociālās funkcionēšanas spējas un nodrošina sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Pakalpojuma sniegšanas laikā bērniem un pilngadīgām personām tiek nodrošinātas psihologa, sociālā darbinieka, mentora, narkologa, bērnu psihiatra un psihiatra konsultācijas atkarībā no bērna vai pilngadīgas personas vajadzībām, un vecumposmu īpatnībām.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

1) pilngadīgās personas un bērni, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem;

2) bērni, kuriem ir radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Triju darbdienu laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas, izvērtējot sociālo situāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām, JSLP sniedz rakstisku novērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību dzīvesvietā, informē par šo novērtējumu bērnu un bērna likumisko pārstāvi vai pilngadīgu personu un nosūta iesniegumu un novērtējumu SIVA, Dubultu prospekts 71, Jūrmalā, LV-2015.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojumu var saņemt dzīvesvietā vai institūcijā, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Pakalpojuma ilgums dzīvesvietā ir līdz 180 dienām. Pakalpojuma ilgums institūcijā ir līdz 12 mēnešiem.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Bērna likumiskais pārstāvis vai bērns, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu, vai pilngadīga persona iesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

1) narkologa atzinumu, kurā norādīts, ka personai ir nepieciešams saņemt pakalpo- jumu, vai persona ir saņēmusi narkologa noteiktu ārstēšanu, vai viņš ir motivēts pakalpojuma saņemšanai un vai viņam nav apreibinošo vielu intoksikācijas vai abstinences sindroma;

2) ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par vispārējo veselības stāvokli.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas sociālais darbinieks:

1) bērnam triju darbdienu laikā novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu, nosūta dokumentus (ja tie atbilst noteiktajām prasībām), kā arī bērna sociālās vides un kontaktu novērtējuma aktu Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (turpmāk – SIVA), Dubultu prospekts 71, Jūrmalā, LV-2015. Ja nepieciešams, nodrošina bērnam un viņa likumiskajam pārstāvim nokļūšanu pakalpojumu sniedzēja institūcijā;

2) pilngadīgai personai triju darbdienu laikā pēc pirmās tikšanās rakstiski novērtē pakalpojuma nepieciešamību, informē par šo novērtējumu personu, novērtējumu kopā ar personas iesniegumu un dokumentiem (ja tie atbilst noteiktajām prasībām) nosūta SIVA, Dubultu prospekts 71, Jūrmalā, LV-2015.

SIVA pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu un pakalpojumu sniedzēju, par uzņemšanu rindā pakalpojumu saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

SIVA informē personu par pieņemto lēmumu.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt atkarīga no apreibinošām vielām un procesiem persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pilngadīga persona pakalpojumu atkārtoti var saņemt ne biežāk kā reizi divos gados. Bērns pakalpojumu atkārtoti var saņemt atbilstoši nepieciešamībai.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.);

3) Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumi Nr. 509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” (stājas spēkā 18.08.2020.).

 

Pārsūdzības iespējas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļā, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava,  sociālais darbinieks, tālrunis: 28692744, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv