-1.9 °C, 5.1 m/s, 90 %

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiSociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbībā cietušai pilngadīgai personai mērķis ir nodrošināt psihosociālo palīdzību, novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus, motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai un nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas. individuālas konsultācijas – ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām vai sociālās rehabilitācijas kursu sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu līdz 30 (trīsdesmit) dienām.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Vardarbībā cietusi pilngadīga persona, ja:

1) tā pārcietusi pret sevi vai tuvinieku vērstu vardarbību un tai ir traucētas sociālās funkcionēšanas spējas;

2) tā ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros;

3) ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) sociālais darbinieks vai psihologs atzinumu par nepieciešamo pakalpojumu sagatavo piecu darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas. Lēmums tiek pieņemts piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: individuālās konsultācijas, sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu. Pakalpojuma īstenotājs tiek noteikts lēmumā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis JSLP iesniedz klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

1) izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);

2) tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir).

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē un atzinumu 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz psihologs vai sociālais darbinieks.

Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas piecu darbdienu laikā tiek pieņemts lēmums par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas vietu un laiku (vai uzņemšanu rindā), kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu, individuālo konsultāciju apmeklēšanai vai par atteikumu piešķirt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru vardarbībā cietušā persona var saņemt klātienē vai pa e-pastu un informē par pakalpojuma saņemšanas vietu, laiku un kontaktinformāciju saziņai ar speciālistu, kurš sniegs konsultācijas vai sociālās rehabilitācijas iestādi, kurā varēs saņemt pakalpojumu ar izmitināšanu.

 

Pēc personas pamatota iesnieguma saņemšanas JSLP var:

1) pagarināt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā personai, ja tā ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros, līdz 60 dienām;

2) palielināt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā par desmit psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām.

 

Atgādinājums: cietušo rehabilitācijas pakalpojumu persona JSLP var pieprasīt neatkarīgi no savas deklarētās dzīvesvietas adreses.

 

Persona pēc savas izvēles var vērsties arī citā institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un sniedz šādus pakalpojumus, neatkarīgi no savas dzīvesvietas. Tādā gadījumā ar JSLP, dokumentu noformēšanai var sazināties šī iestāde.

 

Atkārtoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēks var saņemt tad, ja pēc pakalpojuma saņemšanas beigām pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.

 

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Psihologa pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (stājas spēkā  01.01.2015.).

 

Pārsūdzības iespējas

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 25710053 (Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja) vai JSLP Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļā, adrese: Stacijas iela 13, Jelgavā, tālrunis 28692744 (sociālais darbinieks); e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.