-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušai pilngadīgai personai

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiSociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušai pilngadīgai personai
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušai pilngadīgai personai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek sniegti pakalpojumi (turpmāk – vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums), kuru mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus. Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem – individuālu psihologa konsultāciju veidā (ne vairāk par sešpadsmit 45 minūtes ilgām konsultācijām) vai grupu nodarbību veidā (16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12 personām grupā). Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu sniedz SIA “Mācību centrs MKB” speciālisti.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Pilngadīga persona, kura veikusi vardarbību vai baidās, ka varētu būt vardarbīga.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) sociālais darbinieks atzinumu sagatavo piecu darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas. Lēmums tiek pieņemts piecu darbdienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Informācija par pieņemto lēmumu tiek nosūtīta SIA “Mācību centrs MKB”.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas personām, kuras pakalpojumu pieprasa pašas vai tā saņemšanai nosūta Valsts probācijas dienests.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojuma sniedzēja SIA “Mācību centrs MKB” noteiktajā norises vietā pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, iesniedzot iesniegumu par sociālo pakalpojumu JSLP klātienē, nosūtot pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu), var pieprasīt persona:

1) pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;

2) par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka persona izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību;

3) kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikusi vardarbību;

4) kuru vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests, norādot vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas veidu (vēlamas individuālas psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības).

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Pēc personas iesnieguma saņemšanas, JSLP nekavējoties sazinās ar Valsts probācijas dienestu, lai pārliecinātos vai persona nepiedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību. Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē piecu darbdienu laikā atzinumu sniedz JSLP psihologs vai sociālais darbinieks, izņemot gadījumus, kad pakalpojuma saņemšanai nosūta Valsts probācijas dienests.

 

Pamatojoties uz atzinumu vai saņemtajiem dokumentiem piecu darbdienu laikā tiek pieņemts lēmums.

 

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru vardarbību veikusī persona var saņemt klātienē vai elektroniski un informē par pakalpojuma saņemšanas vietu un kontaktinformāciju saziņai ar speciālistu, kurš sniegs pakalpojumu, lai vienotos par pakalpojuma saņemšanas laiku, savstarpēja līguma slēgšanu.

 

Atgādinājums: atkārtoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu persona var saņemt tad, ja pēc pakalpojuma saņemšanas beigām pagājuši 12 mēneši.

 

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Psihologa pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (stājas spēkā  01.01.2015.).

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava, LV- 3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļā, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava,   tālrunis 28692744 (sociālais darbinieks) vai JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 25710053 (Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja); e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.