5.2 °C, 4.2 m/s, 89.7 %

Specializētās darbnīcas pakalpojums

Specializētās darbnīcas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Specializētās darbnīcas pakalpojuma mērķis ir veicināt nodarbinātību un nodrošināt darba prasmju veicinošas aktivitātes ar speciālistu atbalstu pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem.

Specializētās darbnīcas pakalpojums ietver:

 • prasmju apgūšanu kādā no atbilstoši profilam aprīkotā darbnīcā: kokapstrāde, šūšana, ādas apstrāde;
 • uzraudzību un individuālu atbalstu;
 • nodarbinātības interešu, prasmju un iemaņu novērtēšanu;
 • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
 • nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanu, pilnveidošanu un uzturēšanu;
 • brīvā laika pasākumus;
 • sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
 • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, pagarināšanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu. Ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, tiek pieņemts lēmums par personas reģistrēšanu rindā sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojums tiek apmaksāts no Jelgavas valstspilsētas budžeta līdzekļiem.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pastssoc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Specializētās darbnīcas, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, kontakttālrunis 63012085;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai viņa likumiskais pārstāvis klātienē, pa pastu vai elektroniski (elektroniski parakstītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (02.04.2019. MK noteikumi Nr.138 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 1.pielikums);
 • ģimenes ārsta atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli, ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību (04.04.2006. MK noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”).

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks kopā ar klientu un/vai viņa likumisko pārstāvi novērtē personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un viņa fiziskās un garīgās spējas aprūpes līmeņa noteikšanai. Nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus dokumentus, apseko klientu dzīves vietā.

Pakalpojuma saņemšana.

Dienas centra “Atbalsts” un Specializēto darbnīcu vadītāja pieņem lēmumu par specializētās darbnīcas pakalpojuma piešķiršanu, pagarināšanu vai atteikumu to sniegt. Tiek noslēgts specializētās darbnīcas pakalpojuma līgums.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti, Grupu dzīvokļa pakalpojums, Dienas aprūpes centra pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
 • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
 • Ministru kabineta gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centra “Atbalsts” un Specializētās darbnīcas vadītājas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu klātienē JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski, nosūtot uz JSLP oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JSLP vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu klātienē JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski, nosūtot uz JSLP oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centra “Atbalsts” un Specializētās darbnīcasm adrese: Stacijas iela 13, Jelgava, vadītāja kontakttālrunis 63012085;

JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, informācijas kabinetā (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048914; 63007224; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv