-3.3 °C, 2.5 m/s, 88.1 %

Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiTehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā
Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Tehniskie palīglīdzekļi ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē personas funkcionēšanas pazeminājumu vai invaliditāti.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

1) pilngadīgai personai ar invaliditāti;

2) pensijas vecuma personai ar funkcionāliem traucējumiem;

3) personai ar prognozējamu invaliditāti;

4) personai ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (124. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis 63007523

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (124. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona JSLP iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē vai to nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) un ārstējošā ārsta atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes kods un informācija par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP Rehabilitācijas nodaļas speciālists pārbauda iesniegtus dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sagatavo JSLP lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana

JSLP nodrošina pašvaldības īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu nodošanu patapinājumā. JSLP Rehabilitācijas nodaļas speciālists sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

 

Ja JSLP lēmums ir labvēlīgs, tiek noslēgts līgums 12 mēnešu periodam. Saskaņā ar izvērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību līgums tiks pagarināts kārtējam 12 mēnešu periodam.

 

Tehniskā palīglīdzekļa atgriešana JSLP notiek saskaņā ar līgumu.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu patapinājumā tehnisko palīglīdzekli, kuru bilances vērtība pārsniedz 500.00 euro iesniedzējam ir jānorāda persona, kura ar parakstu garantēs patapinājumā nodotā tehniskā palīglīdzekļa atgriešanu JSLP, vajadzībai izbeidzoties.

 

Saistītie pakalpojumi: Rehabilitācijas pakalpojumi – ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums, Rehabilitācijas pakalpojumi – ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi, Specializētā autotransporta pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļā, 124. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; speciālists specializētā autotransporta jautājumos, tālrunis 63007523, 63029841, 25426732; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv