-3.2 °C, 2.9 m/s, 93.7 %

Vasaras nometnes pakalpojums

Vasaras nometnes pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Vasaras nometnes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanu līdz 10 (desmit) dienām pašvaldības organizētajās nometnēs trūcīgo, maznodrošināto, audžuģimeņu, aizbildnībā esošiem bērniem no 7 (septiņu) līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Ģimene ar bērniem, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un atbilst vismaz vienam no nosacījumiem:

1) ir noteikta atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam,

2) ir noteikta atbilstība maznodrošinātas mājsaimniecības statusam,

3) bērna aprūpe tiek nodrošināta audžuģimenē,

4) bērna aprūpe tiek nodrošināta aizbildņa ģimenē.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti. JSLP pieņem lēmumu par vasaras nometnes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ģimenei, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Vasaras nometnes pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma sniegšanas vietā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē vai nosūta to pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) un dokumentu, kas apliecina bērna likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, tiesības pārstāvēt bērnu intereses.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks izvērtē ģimenes atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sagatavo JSLP lēmuma projektu par vasaras nometnes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu un izsniedz personai personīgi vai nosūta pa pastu vai elektroniski.

 

Pakalpojuma pārtraukšana

Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz klienta iesniegumu.

 

Saistītais pakalpojums: Sociālā darba pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP , Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā, 128. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv