10.1 °C, 7.2 m/s, 61.7 %

Valsts finansētie sociālo pakalpojumu veidi

Valsts finansētie sociālo pakalpojumu veidi

  • asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām – atkarīgai personai;
  • sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai un vardarbību veikušai pilngadīgai personai;
  • psihologa pakalpojums personai līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji;
  •  sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai:
  1. ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT), darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīga vecuma, kura strādā;
  2. kura atbilst likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā noteiktajām prasībām;
  3. kura atbilst Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā noteiktajām prasībām;
  4. ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecumā, kura strādā.