Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Noteikumi “Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Jelgavas izglītības pārvalde””

 

Izdoti saskaņā ar

Iesniegumu likuma 8.pantu

 

 1. -Noteikumi nosaka apmeklētāju pieņemšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Jelgavas izglītības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde).
 2. Personu, kas pieteikusies uz apmeklējumu Pārvaldē (turpmāk – apmeklētājs), atbilstoši kompetencei pieņem Pārvaldes vadītājs, vadītāja vietnieks vai darbinieks.
 3. -Apmeklētāja pieteikumu uz pieņemšanu (turpmāk – pieteikums) pieņem Pārvaldes sekretārs. Ja pieteikums izteikts mutvārdos (telefoniski) vai elektroniski, sekretārs to reģistrē, aizpildot noteikta parauga veidlapu (pielikumā).
 4. -Ja apmeklētājs pieteikumā nav norādījis interesējošo jautājumu, sekretārs telefoniski vai izmantojot citus saziņas līdzekļus, noskaidro to un norāda pieteikumā.
 5. -Sekretārs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pieteikumu reģistrē apmeklētāju uzskaites reģistrā un nodod to Pārvaldes vadītājam.
 6. -Pārvaldes vadītājs vienas darba dienas laikā:
  1. uzdod sekretāram elektroniski vai pa tālruni saskaņot ar apmeklētāju pieņemšanas datumu un laiku;
  2. ar rezolūciju nodod pieteikumu Pārvaldes vadītāja vietniekam vai darbiniekam atbilstoši kompetencei un darbinieks saskaņo ar apmeklētāju pieņemšanas datumu un laiku.
 7. -Pārvaldes vadītājs vai vietnieks apmeklētāju pieņem Pārvaldes telpās Svētes ielā 22, Jelgavā, katras nedēļas pirmdienā no plkst.15:00 līdz 19:00, izņemot svētku dienas.
 8. -Pārvaldes vadītājs var deleģēt darbinieku pieņemt apmeklētāju saskaņotā laikā Pārvaldes telpās Svētes ielā 22, Jelgavā.
 9. -Pieņemšanas laikā Pārvaldes vadītājs, vadītāja vietnieks vai darbinieks sniedz atbildi uz apmeklētāja jautājumu. Ja uz jautājumu atbildi sniegt uzreiz nav iespējams, apmeklētājs par konkrēto jautājumu uzraksta iesniegumu. -Pārvaldes vadītājs, vietnieks vai darbinieks pieņem iesniegumu un ne vēlāk kā nākamajā darba dienā iesniedz to sekretāram.
 10. -Sekretārs par katru pieņemšanu aizpilda noteikta parauga veidlapu (pielikumā), ko ne vēlāk kā nākamajā darba dienā reģistrē un glabā saskaņā ar lietu nomenklatūru.
 11. -Noteikumi neattiecas uz apmeklētāju pieņemšanu, nodrošinot Pārvaldes sniegtos pakalpojumus pārraudzībā esošajām izglītības iestādēm.
 12. -Apmeklētāju pieņemšanas kārtību un laiku izvieto Pārvaldes ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā 2.stāvā un ievieto Pārvaldes mājas lapā internetā http://jip.jelgava.lv/.