Par mums

JVPA Sabiedrības integrācija pārvaldes uzdevums ir visu Jelgavā dzīvojošo cilvēku iekļaušanās sabiedrībā, neraugoties uz viņu nacionālo, sociālo u.c. piederību un pašidentifikāciju, veidojot vienotu saliedētu sabiedrību.

 

Integrācijas kopīgais pamats ir latviešu valoda, piederības sajūta Latvijas valstij un tās demokrātiskajām vērtībām, cieņa pret Latvijas unikālo kultūrtelpu, kopīgas sociālās atmiņas veidošana. Sabiedrības integrācija veicina pilsonisko līdzdalību, kas ir vērsta uz sabiedrisko problēmu demokrātisku un racionālu risināšanu, stiprina indivīdu savstarpējo sadarbību un uzticību. Integrācija vienlaikus nozīmē valstsnācijas atvērtību un cieņu pret mazākumtautību savpatnību un to tiesībām saglabāt savu atšķirīgo identitāti. Integrācijas uzdevums ir arī veicināt imigrantu iekļaušanos sabiedrībā, piedāvājot motivējošus līdzekļus un iespējas apgūt saliedētas sabiedrības kopējos pamatus.” (Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam)

 

 [Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu 2019.-2020. gadam]

 

[Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam]

 

    ES Phare 2000. gada programmas un Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta „Piedalies” ietvaros 2006.gadā Jelgavā tika izveidots Sabiedrības integrācijas centrs (SIC), kurā darbojās biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” (JNKBA) un citas ar sabiedrības integrācijas norisēm saistītas NVO.

 

SIC galvenās funkcijas bija:

- nodrošināt darba vidi JNKBA un citām NVO;

- piedalīties sabiedrības integrāciju veicinošu pasākumu organizēšanā;

- sniegt sabiedrībai informāciju par mazākumtautību un sabiedrības integrācijas jautājumiem pilsētā un Latvijā;

- piedāvāt dažādu tautību jauniešiem alternatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

    Apzinoties nepieciešamību attīstīt un paplašināt centra darbību, tādejādi veicinot sabiedrības integrācijas un pilsoniskās līdzdalības procesus, nevalstiskā sektora sadarbību ar pašvaldību un valsts institūcijām lēmumu pieņemšanas procesā, iedzīvotāju informēšanā un deleģēto funkciju īstenošanā, 2008.gadā Jelgavas pašvaldībā tika izveidots Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas birojs (JPD SIB), kas 2010.gadā pārdēvēts par Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi (JPDA SIP) un 2018.gadā par Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi (JPPA SIP).

 

   Šodien SIP galvenie uzdevumi un funkcijas:

  • īstenot Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam stratēģisko programmu un rīcības plānu,
  • piedalīties ar pašvaldības attīstību saistītu plānošanas dokumentu un projektu izstrādē un īstenošanā,
  • veikt Pārvaldes klientu apkalpošanu un jautājumu risināšanu,
  • organizēt dažādus pasākumus un aktivitātes.

-     Organizēt un koordinēt pašvaldības darbu sabiedrības integrācijas, brīvprātīgā darba un jaunatnes politikas jomā.

-   Plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības atbalstu nevalstiskajām organizācijām un citiem klientiem (Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem - jauniešiem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.c.).

-    Pārvaldes kompetences ietvaros, apzinot un analizējot klientu vajadzības, sniegt informāciju par aktuāliem jautājumiem, tai skaitā piedāvāt  telpas aktivitāšu norisei, saskaņā ar to pieejamību.

-     Organizēt darbu ar klientiem par neformālās izglītības, mūžizglītības, pilsoniskās līdzdalības iespējām, brīvprātīgā darba jautājumiem un citām aktuālām tēmām, sekmējot starpkultūru, starppaaudzu dialogu, pilsonisko līdzdalību, toleranci sabiedrībā, sociālā atstumtības riska mazināšanu un citus ar sabiedrības integrāciju saistītus procesus.

-   Plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības atbalstu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām etniskās identitātes saglabāšanā.

-   Apkopot informāciju par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām nevalstiskajām organizācijām, kā arī brīvprātīgā darba veicējiem.

-     Plānot, koordinēt un organizēt pašvaldību institūciju sadarbību jaunatnes politikas jomā, kā arī sniegt priekšlikumus par jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu.

-   Īstenot projektus un programmas Pārvaldes darbības jomās.

 

 Pārvaldes telpās atrodas:

- Jelgavas Jauniešu centrs, brīvā laika pavadīšanas vieta jauniešiem;

- „mājvieta” Jelgavas pilsētas nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā Jelgavas mazākumtautību kultūras biedrībām, kur tās realizēt savu ikdienas darbu un sabiedriskās aktivitātes;

 - pirmā rotaļlietu bibliotēka Latvijā  “Ringla”;

 

Pārvalde piedāvā:

1)     klientiem aktuāli jautājumu risināšanu, savas kompetences ietvaros;

2)     konsultācijas un atbalstu atbilstoši pārvaldes Nolikumā minētājiem uzdevumiem un funkcijām;

3)     telpas NVO vajadzībām;

4)     iespējas pilnveidoties SIP organizētajos semināros, nodarbībās, diskusijās u.c. aktivitātēs;

5)     informatīvos un tehniskos resursus:

  • informācija par Jelgavas NVO aktualitātēm, tai skaitā finansējuma piesaisties iespējām;
  • informācija Jelgavas brīvprātīgā darba veicējiem un darba devējiem; 
  • pieeja Interneta tīklam un informatīviem materiāliem par integrāciju;
  • informāciju par iespēju iesaistīties dažādu mazākumtautību kultūras biedrību pašdarbības kolektīvos (dejot, dziedāt, pilnveidot valodas prasmes bērniem un pieaugušajiem).