21.6 °C, 1.6 m/s, 86.7 %

Informācija par personas datu apstrādi (Līdzdalības projektu balsojums)

Sākumlapa Personas datu apstrādeInformācija par personas datu apstrādi (Līdzdalības projektu balsojums)
Informācija par personas datu apstrādi (Līdzdalības projektu balsojums)

Apstrāde              

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto fizisko personu dalība balsošanā par sabiedrisko organizāciju un privātpersonu iesniegtajām līdzdalības budžeta projektu idejām.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departaments, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005558, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

 

Apstrādes nolūks/mērķis

Nodrošināt, ka balsojumu veic tikai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās fiziskās personas. Atskaišu sagatavošanai un statistikas datu apkopošanai.

 

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – Pašvaldību likuma 60.panta 4.daļa.

 

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskas personas kuras sasniegušas vismaz 16 (sešpadsmit) gadu vecumu – balsotāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, balsojuma rezultāts (personu autentifikācija tiek veikta izmantojot stingro autorizāciju – internetbanku vai eParakstu).

 

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departaments – datu apkopošana, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments – deklarācijas fakta pārbaudei.

Apstrādātājs – balsojuma platformas uzturētājs (piemēram, digitālās koplemšanas platformas “lemejs.lv” uzturētājs).

 

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Iegūtie personu dati deklarācijas fakta pārbaudei tiek dzēsti 2 nedēļas pēc balsojuma beigām, rezultātu apkopošanai izmantoti tiek tikai statistikas dati.

 

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Datus nav paredzēts nodot trešajai valstij, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai. Dati netiks nodoti trešajām personām vai izmantoti citiem mērķiem.

 

Datu apstrādes sistēmas: 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs – datu reģistrēšana un pārbaude (personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese.

Balsojuma platforma (piemēram, digitālās koplemšanas platformas “lemejs.lv”).

 

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).