-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālā palīdzība (pabalsti)Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē
Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu, 100 % apmērā piešķir izglītojamajam trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā, ja izglītojamais apgūst izglītību:

 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” pirmsskolas izglītības iestādē;
 • privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
 • citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
 • privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Izglītojamais, kurš ir trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības loceklis.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9)

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu pārskaita tās pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā, kurā izglītojamais ir reģistrēts.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē  un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vispirms ir nepieciešams izvērtēt mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām aizpilda iesniegumu. Iesniegumu paraksta mājsaimniecības visas pilngadīgās personas.

Iesniegumam pievieno:

 • izziņu no privātās pirmsskolas izglītības iestādes;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus;
 • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

JSLP sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldību sociālās sfēras procesu pārvaldības lietojumprogrammā (SOPA) elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta SOPA sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Lēmumu pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē pārskaita tās pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā, kurā izglītojamais ir reģistrēts.

Nelabvēlīga lēmuma gadījumā tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā sociālās palīdzības pabalstus (ar materiālās situācijas izvērtēšanu) piešķir mājsaimniecībai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi vai faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē piešķir, izvērtējot  mājsaimniecības materiālo situāciju.

Lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai par atbilstības noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam mājsaimniecība var tikt apsekota dzīves apstākļu novērtēšanai un sociālās situācijas noskaidrošanai tās deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
 • Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (spēkā no 01.01.2021.);
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224; Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, vadītāja, tālrunis 63048907; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv