-3.6 °C, 1.8 m/s, 78.3 %

Atelpas brīža pakalpojums

Atelpas brīža pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Atelpas brīža (īslaicīgās sociālās aprūpes) (turpmāk – atelpas brīža pakalpojuma) institūcijā mērķis ir personai ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) vai funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT), un kura dzīvo ģimenē, nodrošināt uzraudzību, sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu 4 reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā, aprūpes procesā aizstājot ģimenes locekļus.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

  • persona ar invaliditāti ar FT līdz 18 gadu vecumam;
  • pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP)  pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojums tiek apmaksāts no Jelgavas valstspilsētas budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis 63048918.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: saskaņā ar noslēgto līgumu. Atelpas brīža pakalpojuma sniegšanas vietā – Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Atelpas brīdis”, adrese: Dobeles novads, Lejasstrazdi.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz klātienē JSLP vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

  • ārstējoša ārsta atzinumu “Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta me- dicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību, tai skaitā iekļaujot norādes par personai nozīmētajiem medikamentiem un ordinētajām devām (atzinuma derīguma termiņš 6 (sešus) mēnešus);
  • pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo kontrindikāciju neesamību;
  • personai ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam personas likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu;
  • pilngadīgai personai personas pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt personu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, aizpilda “Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti” un sagatavo lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē vai pa pastu.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistītais pakalpojums: Specializētā autotransporta pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu klātienē JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā LV-3001 vai elektroniski, nosūtot uz JSLP oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, sociālais darbinieks, tālrunis: 63048918; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv