18 °C, 3.4 m/s, 50.3 %

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiSociālās rehabilitācijas pakalpojums personai ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām darbspēju atjaunošanai.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Līdz 14 (četrpadsmit) dienām ilgu pakalpojuma kursu var saņemt persona:

1) ar funkcionēšanas traucējumiem vecumā (no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam) vai persona ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā (uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un ar funkcionēšanas traucējumiem, pēc darbspējīga vecuma, kura strādā;

2) ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecumā, kura ir nodarbināta.

 

Līdz 21 (divdesmit vienai) dienai ilgu pakalpojuma kursu var saņemt

1) politiski represēta persona

2) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) veic dokumentu pārbaudi, novērtējumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūta dokumentus Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, Dubultu prospekts 71, Jūrmalā, LV- 2015:

1) mēneša laikā – personām ar funkcionēšanas traucējumiem;

2) 10 (desmit) darbdienu laikā – politiski represētai personai un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušai personai.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015; e-pasts: pasts@siva.gov.lv.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas likumiskais pārstāvis vai persona, ja tā sasniegusi 18 gadu vecumu, JSLP iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).

 

Divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas persona ar funkcionēšanas traucējumiem iesniedz JSLP iesniedz klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu, pievienojot šādus dokumentus:

1) personas funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu (2. pielikums Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra noteikumiem Nr.578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā”);

2) ārstniecības iestādes izrakstu (kopiju) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu ar rekomendāciju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, norādot sociālās rehabilitācijas saņemšanas mērķi un informāciju par saslimšanām.

 

Politiski represētā persona vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (turpmāk – SIVA), Dubultu prospekts 71, Jūrmalā, LV-2015 vai JSLP iesniedz klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu, pievienojot šādus dokumentus:

1) politiski represētās personas apliecības, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju;

2) ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks personām  ar funkcionēšanas traucējumiem pārbauda iesniegtos dokumentus, personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, veic personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtējumu pēc Bartela indeksa un dokumentus nosūta SIVA.

 

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks politiski represētājām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām pārbauda iesniegtos dokumentus un dokumentus nosūta SIVA.

 

Pakalpojuma saņemšana.

SIVA mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem un nosūta personai un JSLP informācijai vienu no šādiem lēmumiem:

1) par pakalpojuma piešķiršanu;

2) par personas uzņemšanu pakalpojuma saņēmēju rindā;

3) par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

 

Atgādinājums: pakalpojums tiek piešķirts rindas kārtībā. Persona vienlaikus var tikt uzņemta un atrasties vienā rindā vienā statusā.

 

Personai ir pienākums līdzdarboties sociālās rehabilitācijas institūcijas izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna un ieteikumu īstenošanā dzīvesvietā savu funkcionēšanas spēju saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī ievērot sociālās rehabilitācijas institūcijas noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību.

 

Saistītais pakalpojums: Rehabilitācijas pakalpojumi – ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums, Rehabilitācijas pakalpojumi – ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums (01.01.2000.);

3) Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (01.01.1998.);

4) Likums “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (27.04.1995.);

5) Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (stājas spēkā  01.01.2020.);

6) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” (stājas spēkā  05.04.2019.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmalā, LV-2015.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļā, 127. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis: 63007523, 63048917, 25721995; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.