Valsts finansētie sociālo pakalpojumu veidi

  • asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām – atkarīgai personai;
  • sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai un vardarbību veikušai pilngadīgai personai;
  • psihologa pakalpojums personai līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji;
  •  sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai:

    ✔ ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT), darbspējīgā vecumā vai           pēc darbspējīga vecuma, kura strādā;
    ✔ kura atbilst likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu         komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 2. un 4.pantā                     noteiktajām prasībām;
    ✔ kura atbilst Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo               personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā noteiktajām prasībām;
    ✔ ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā               vecumā, kura strādā.